AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de  Sint Christoforusparochie, Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen

Algemeen:

De ledenadministratie van de Sint Christoforusparochie maakt gebruik van een voor de parochie afgeschermde gedeelte van de databank van de landelijke Rooms Katholieke Kerkprovincie van Nederland (RK-ledenadministratie).

Deze databank legt alleen die gegevens vast die u zelf heeft doorgegeven via andere parochies of welke via SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) of door openbare bronnen zijn verkregen maar ook, bijvoorbeeld wanneer u contact heeft opgenomen via telefoon of e-mail.

Gegevens:

De volgende basisgegevens worden vastgelegd door de parochieadministratie en alleen gebruikt voor kerkelijke doeleinden zoals,

  1. Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, telefoonnummer en emailadres.

  2. Kerkelijke gegevens zoals die van het doopsel, eerste communie, vormsel, kerkelijk huwelijk, ziekenzalving en uitvaart.

  3. Administratie voor het parochieblad.

  4. Administratie werkgroepen.

  5. Personeels en vrijwilligersbestand

  6. Financieleadministratie van kerkbalansbijdrage.

  7. Begraafplaats gegevens, grafbeheer.

  8. Overledenenbestand i.v.m. de Wet op de Lijkbezorging.

  9. Nabestaandenbestand grafrechten en rechthebbende contactpersoon van een eigen graf.

Gebruikers:

De parochie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, het actueel houden van het ledenbestand, parochieblad, voor de aansturing van de diverse werkgroepen, begraafplaatsadministratie en de financiële administratie kerkbijdrage

Een beperkt aantal medewerkers voorzien van een VOG (Verklaring Omtrend goed Gedrag) hebben alleen toegang tot gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak

Hoe zijn uw gegevens beveiligd

De landelijke RK- ledenadministratie onder gebracht bij IPAL (Interdiocesaan Platform Voor Automatisering en Ledenadministratie) heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

De diocesane bisschoppen van de Bisdommen in Nederland en de pastoors met de parochiebesturen houden hier toezicht op en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Wat zijn uw rechten                                                       

U heeft het recht om in te zien welke gegevens de parochie van u verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de parochie te vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wissen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of de parochie uw gegevens niet langer nodig heeft. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht en het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u één van deze rechten wilt uitoefenen kunt u contact opnemen met het parochiebestuur via secretariaat@rkkerkschagen.nl. Het parochiebestuur handelt uw verzoek af conform het bepaalde in de AVG. Indien u meent dat het parochiebestuur zich niet aan de privacyregels houdt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verdere informatie kunt u vinden op https://www.rkkerk.nl/avg/

Seksueel misbruik en grens­over­schrijdend gedrag

Als parochie volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid

Vertrouwenspersoon Pastoor Ivan Alcides Garcia Ferman, e-mail: fgi0017@gmail.com.

Schagen 25 mei 2018, 11 november 2019, 18 februari 2022