Vrijdags 9.30 u. Eucharistieviering – Vrijdags 10.00 u. – 10.30 u. Aanbidding van het Allerheiligste – Zondags 10.00 u. Eucharistieviering/Woord- en Communieviering – Maximaal 100 deelnemers – U hoeft zich niet aan te melden – Bij ziekteverschijnselen blijft u thuis

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Vrijdags 9.30 u. Eucharistieviering – Vrijdags 10.00 u. – 10.30 u. Aanbidding van het Allerheiligste – Zondags 10.00 u. Eucharistieviering/Woord- en Communieviering – Maximaal 100 deelnemers – U hoeft zich niet aan te melden – Bij ziekteverschijnselen blijft u thuis

OP ZONDAG 26 JULI WORDT VOORAFGAANDE AAN DE VIERING VAN DE EUCHARISTIE DE PAASKAARS ONTHAALD.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor OP ZONDAG 26 JULI WORDT VOORAFGAANDE AAN DE VIERING VAN DE EUCHARISTIE DE PAASKAARS ONTHAALD.

Eucharistieviering Vrijdags om 9.30 uur Zondags om 10.00 uur • U hoeft zich niet aan te melden • Maximaal 100 deelnemers • Bij ziekteverschijnselen blijft u thuis

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Eucharistieviering Vrijdags om 9.30 uur Zondags om 10.00 uur • U hoeft zich niet aan te melden • Maximaal 100 deelnemers • Bij ziekteverschijnselen blijft u thuis

Eucharistievieringen (19 juni en 26 juni met communie)

Eucharistievieringen (19 juni en 26 juni met communie) Aan deze vieringen kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Als u aan de viering wilt deelnemen dient u zich aan te melden op donderdagmorgen tussen 9.00u.-11.00 u. bij Kitta Hogervorst 0224 – 213165. Als u klachten hebt gerelateerd aan hoesten/verkoudheid/koorts, dan blijft u uiteraard thuis.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Eucharistievieringen (19 juni en 26 juni met communie)

Zondag 7 juni: Uitstelling en Aanbidding – Rozen – Voedselbank van 11.30 u. – 12.30 u. Het is op die zondag het Hoogfeest van de H. Drie-Eenheid. Tijdens de Aanbidding wordt het evangelie van de zondag gelezen en een korte overweging gehouden. Tevens kunt u in de kerk een roos afhalen en een gave voor de voedselbank brengen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor

Signalen van hoop, troost en bemoediging 44

Van het Parochiebestuur, een boodschap van verbondenheid

Beste Parochianen,

Vrijdag j.l. is onderstaand artikel, in een iets gewijzigde vorm, in de Zondagskrant verschenen. In Schagen en omgeving zijn we zeer verheugd dat de kerk weer met beleid opengesteld kan gaan worden.

Wat is er uitgezien naar elkaar daadwerkelijk weer ontmoeten! Dit kan omdat de maatregelen van corona stap voor stap versoepeld worden. In de periode dat dit nog niet mogelijk was, hebben we gelukkig kunnen terugvallen op de woorden van en het op woensdagavond luiden van de klokken met signalen van Hoop, Troost en Bemoediging. Hopelijk heeft u net als ons op die manier verbinding gevoeld.

Met beleid en stap voor stap geeft het al aan: we zullen ook de komende tijd met het coronavirus rekening moeten houden om besmetting waar mogelijk te voorkomen.

Dat de Geest van het Pinksterfeest mag inspireren om de passie van het geloof op een creatieve en verantwoorde wijze samen te kunnen delen. Als Parochiebestuur dragen wij daar graag ons steentje aan bij. Specifieke informatie vind u op het bord bij de pastorie. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 44

Signalen van hoop, troost en bemoediging 43

PINKSTERZONDAG

Eerste lezing Hand.2,1-11
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.” Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 43

Signalen van hoop, troost en bemoediging 42

Zaterdag, de negende dag van de Pinksternoveen

We bidden voor een rijke werking van de heilige Geest

1. Openingsgebed (uit de gebeden hieronder) 

Gebed tot de heilige Geest
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen, en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer. Amen.

Gebed tot de Geest die alles wat leeft doordringt
Heer Jezus Christus, Gij doet uw Geest waaien over de aarde. Naamloos is Hij aanwezig in alle goeds dat onder ons tot stand komt.
Hij doordringt alles wat leeft. Waar liefde wordt gegeven en ontvangen, daar is Hij. Waar geluk groeit en troost gebracht wordt, ervaren we Hem. Waar ogen opengaan voor een nieuwe toekomst daar is Hij werkzaam. Kom dan, Geest van God, vervul met uw kracht ons mensenhart en vernieuw het aanschijn van onze aarde. Amen.

Aanroepingen
God van alle leven,
zend uw Geest om allen te troosten die zich machteloos en eenzaam voelen.
Schepper van het licht, zend uw Geest om hoop te brengen
aan mensen voor wie de toekomst duister is.
Stem die ons roept, zend uw Geest over alle gedoopten
en vuur hen aan tot dienstbaarheid.
Schenker van vrede, zend uw Geest om rust te brengen
waar mensen leven in ruzie en conflict.
Barmhartige liefde, zend uw Geest om vergeving te schenken
aan allen die gevangen zitten in schuld en kwaad.
God, onze Redder, zend uw Geest, de trouwe Helper,
om allen bij te staan die ernstig ziek zijn,
en om hen te sterken die rouwen om iemand die gestorven is. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 42