Wat is een kerkelijke uitvaart?

Bij een kerkelijke uitvaart nemen familie en vrienden van een overledene te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van een gelovige. Als katholieken geloven we dat de dood niet het einde is van het leven. Jezus heeft met Pasen de dood overwonnen, door na drie dagen te verrijzen. Tijdens zijn leven hier op aarde heeft Jezus gezegd dat Hij ook voor ons een plaats zal bereiden bij God de Vader (zie Joh. 14,2). In het doopsel wordt ieder Christen voor altijd met Jezus verbonden en daarom delen de Christenen in zijn overwinning op de dood.

Tijdens een kerkelijke uitvaart vragen we God om zich te ontfermen over de overledene. We komen als gelovige gemeenschap bij elkaar om te bidden voor de overledene. Dat hij of zij door God mag worden opgenomen in zijn eeuwig Koninkrijk

Voor een katholiek betekent dit dus dat het leven na de dood is veranderd maar niet ten einde gekomen. Ondanks ons groot verdriet en onze eenzaamheid nadat een dierbare is heengegaan mogen we troost zoeken in ons geloof in de opstanding en het eeuwig leven. De priester of diaken die de uitvaart leidt richt zich tot de aanwezigen, maar afgezien van het inleidend woord en de preek zijn de woorden gericht tot God. God, van wie we weten dat Hij ons nabij is en dat Hij ons hoort als we ons tot Hem richten.

Contactpersoon: Als u na het overlijden van uw dierbare voor hem of haar een katholieke uitvaart wenst, kunt u contact opnemen met de pastoor van de parochie Ivan Garcia Ferman. Deze is telefonisch te bereiken op het nummer 06-17129642.

Condoleancegesprek:
Condoleancegesprek Met de pastoor/voorganger worden z.s.m datum en tijdstip van de kerkelijke uitvaart vastgelegd. In geval van een crematie zal hierover ook overleg zijn met het crematorium via de uitvaartverzorger. De pastoor/voorganger maakt met de nabestaande(n) een afspraak voor condoleance en nadere kennismaking. Dit gesprek vindt plaats bij de nabestaande(n) thuis of, indien gewenst, op de pastorie. Met de pastoor wordt afgesproken wie er bij de uitvaart zal voorgaan; zo mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met de eventuele voorkeur van de familie.

In dit gesprek worden de volgende punten (zie hieronder) toegelicht. Tevens wordt de vorm van de kerkelijke uitvaart besproken: Eucharistie, of een Woord- en Communieviering, of een Woord- en Gebedsviering. Deze laatste vorm heeft de voorkeur van de pastores.
De indeling van de viering, die mede afhankelijk is van de vorm, wordt vastgelegd. Bij dit gesprek is ook een lid van de uitvaartgroep aanwezig dat bij de uitvaart zal assisteren. Het komt ook voor dat de pastoor alleen een bijdrage levert in het crematorium.
Voor zover het past binnen de liturgie van de R.K. Kerk en de haalbaarheid in praktische zin zal bij de indeling van de viering rekening worden gehouden met de wensen van de nabestaanden. Een gemiddelde uitvaartviering duurt ongeveer 60-75 minuten.

Kernthema’s in de katholiek uitvaartliturgie:

Naar de toekomst gericht Het belangrijkste thema bij elke christelijke uitvaart is naar de toekomst gericht, voorbij de dood: ons geloof in de verrezen Christus. Sterven is: met Christus de overgang maken van dood naar nieuw leven. De dood is dus niet het einde, maar een overgang. Dit geloof in een leven na de dood zal duidelijk weerklinken in wat we zeggen, wat we lezen, wat we zingen

Een terugblik In de beleving van veel tijdgenoten is bovenstaand uiteenzetting niet het eerste en voornaamste. Voor velen is de uitvaartliturgie voornamelijk een afscheidsviering, waarbij in de eerste plaats teruggeblikt wordt op het leven dat voorbij is. Men wil gedenken wat de overledene betekend heeft binnen de kring van de familie, de kerkgemeenschap en in de samenleving. Ook dit thema behoort in de uitvaartliturgie aan bod te komen, het vervult een belangrijke functie voor de nabestaanden, kan tot troost en bemoediging zijn en ook een belangrijke stap in het rouwproces.

Muzikale begeleiding met de uitvaart:
De Kerk kent een lange historie waarin kerkmuziek een prominente rol speelt. Het is daarom ongewoon om in de kerk, tijdens een uitvaart, ongebruikelijke liederen te zingen.
Ook het afspelen van nummers van Cd’s of andere media kan uitsluitend in overleg.
Voor de kerkelijke uitvaart staan zangers en organist garant voor een stijlvolle muzikale begeleiding.

Filmopnames:

Het is mogelijk op een opname van de uitvaart in de kerk te laten maken. Deze opname word gefilmd met 3 vaste camera’s die in de kerk hangen. Mocht u een opname willen vragen wij u dit ook tijdig aan te geven. Er word dan gekeken of er iemand beschikbaar is om te filmen.

Zaterdagavond en zondagen:
In de St.Christoforusparochie te Schagen is een avondwake of uitvaart om organisatorische redenen op zaterdagavond en zondag niet mogelijk.