ZESDE ZONDAG VAN PASEN

ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Zondag 9 Mei Moederdag

1. Voor de Mis op zondag hoeft u zich niet meer telefonisch aan te melden.
2. Op de zondagmiddagen in mei is het rozenkransgebed om 5 uur in de kerk.
3. Nu we met 70 mensen in de kerk mogen vieren beëindig ik de publicatie van de zondagse viering, dit is dus de laatste aflevering. Ik hoop dat de afleveringen u, bij kerksluiting door corona en geringe openstelling, inspiratie hebben gebracht en verbondenheid met de parochie hebben doen ervaren.
Ik hoop ook dat Gods Blijde Boodschap u mag blijven voeden en u steun zal geven.
‘Laat uw hart niet verontrust worden en wees niet bang, want God houdt van u!’

Ontsteken van het Paaslicht
Wij wenden ons naar Uw licht.
Uw licht zoeken wij vanuit onze duisternis.
Als Uw licht verschijnt
dan wordt zelfs het duister weer helder,
dan wordt ons de nacht als de dag.

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied Melodie: ‘Gij zijt in glans verschenen’

Al heb ik hoge woorden, spreek ik haast elke taal
wie ben ik zonder liefde? Geen mens kan mij verstaan.
Al ken ik de geheimen van alle wetenschap:
een wereld zonder liefde is koud en zonder hart.

De liefde is geduldig, zachtmoedig zonder maat.
Zij is op zoek naar vrede, vernietigt elke haat.
De liefde spreekt met woorden, die eerlijk zijn en waar,
zij breekt de harten open, schenkt mensen aan elkaar.

Zij schenkt de mensen rijkdom, veel kostbaarder dan goud:
zij spreekt ons van de Liefde die ons in leven houdt.
O God, wees zo aanwezig waar mensen samen zijn!
Ons leven wordt één zegen: dat zal voldoende zijn.

Inleidend woord
Geen meester-knecht-verhouding maar een hechte vriendschap
typeert de relatie tussen Jezus en zijn volgelingen.
Wederzijdse vriendschap.
Zich bemind, aanvaard en vertrouwd weten,
bij en door elkaar en bij en door Hem.
Dat is de ware christelijke liefde
die zijn oorsprong vindt in God,
want: ‘Hij heeft ons het eerst liefgehad.’

Openingsgebed
Eeuwige God, dat Gij liefde zijt, dat wij U ter harte gaan,
hebt Gij getoond in Jezus van Nazareth.
Stem ons af op zijn Woord
en maak ons steeds meer vertrouwd
met zijn denken en doen.
Zo worden wij echt christenen naar zijn voorbeeld.
Dat bidden wij door Christus onze Heer. Amen.

Alleluia vers
Alleluia. Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
Mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen. Alleluia

Evangelie Joh.15, 9-17
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.’
Woord van de Heer. Wij danken God.

Overweging
De ervaring dat iemand iets in jou ziet, je waardeert om wie je bent en je dat laat merken in woord en daad heeft een heel positieve uitwerking. Je ziet een onzeker persoon plots zelfverzekerd worden doordat een ander hem of haar blijkbaar de moeite waard vindt.
En eigenlijk is waardering ook de basis voor ieder huwelijk. Het begint er altijd mee dat mensen iets unieks zien in elkaar en dat hopelijk ook blijven zien, een leven lang.
Hetzelfde geldt voor een hechte vriendschap: twee mensen kiezen voor elkaar omdat ze elkaar speciaal en uniek vinden.
Een liefde of vriendschap moet van twee kanten komen. Het is triest als de liefde die de ene mens voor een ander voelt, om welke reden dan ook, niet beantwoord wordt.

Vandaag gaat het evangelie over dit thema van vriendschap en liefde, van kiezen voor een ander. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ‘Ik heb jullie gekozen, ik noem jullie mijn vrienden.’ En deze woorden richt Jezus rechtstreeks tot ons. De leerlingen in het evangelie van Johannes dat zijn altijd wijzelf. Jezus kiest dus voor ons en Hij noemt ons zijn vrienden. En dat kiezen voor ons waar Jezus over spreekt, zijn geen loze woorden.
Jezus zegt dat iemand geen groter liefde kan hebben dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dat heeft Hij gedaan, zijn leven gegeven voor zijn vrienden, voor ons, op het kruis.

In ons leven betekent de keuze voor de een automatisch dat we niet kiezen voor een ander, zeker in het huwelijk. Dat is bij Jezus anders. Hij kiest niet voor de een of de
ander. Hij kiest voor ieder van ons. Hij kiest voor elke mens, elk volk en elk ras. Zijn liefde gaat uit naar alle mensen, over alle grenzen heen.

Als ik iemand tot mijn vriend kies dan verlang ik ernaar dat die persoon ook mij als vriend zal kiezen. Op dezelfde wijze verlangt de Heer naar onze vriendschap met Hem. Hij heeft ons eerst gekozen, zoals Hij het in de lezing zegt: ‘Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u.’
Maar nadat Hij ons heeft uitgekozen is Hij in afwachting van ons keuze voor Hem. Hij staat aan de deur en klopt tot wij Hem open doen.

Een paar hoofdstukken terug in het evangelie van Johannes keerden veel mensen zich van Jezus af. En Jezus vroeg toen aan zijn leerlingen: ‘Willen jullie soms ook weg gaan?’
Dat was een moment waarop Jezus ze uitdaagden om zijn keuze voor de leerlingen,
te doen beantwoorden met hun keuze voor Hem. Op dat belangrijke moment had Petrus namens alle leerlingen gezegd: ‘Heer, naar wie zouden wij anders gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven.’ Met die gelovige woorden maakte Petrus, als spreekbuis van alle leerlingen, de keuze voor Jezus.

In het leven van ieder van ons zijn er ook momenten waarop aan ons wordt gevraagd om de keuze voor Jezus te bevestigen, om ‘ja’ te zeggen tegen Hem die ons gekozen heeft. Zo’n moment biedt ons de kans om een beslissing te nemen met de woorden van Petrus: ‘Heer, naar wie zouden wij anders gaan?’ En het gaat hierbij dikwijls niet om ingewikkelde keuzes, ook eenvoudige beslissingen bieden ons de kans om voor Hem te kiezen. Het evangelie laat duidelijk zien dat onze keus voor de Heer al kan blijken in de manier waarop we met elkaar omgaan, in de wijze waarop we elkaar liefhebben. Jezus vraagt ons elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. We bevestigen onze vriendschap met de Heer dus door vriend te zijn van elkaar zoals Hij vriend is van ons.
‘Ik noem jullie mijn vrienden, Ik koos jullie uit.’

Laat Zijn woorden van vriendschap steeds in ons hart weerklinken, en probeer te begrijpen welke liefde er achter die woorden schuil gaat. Een liefde die stand houdt, zelfs als wij de fout in gaan. Petrus heeft mogen ervaren dat Gods liefde stand houdt tegen menselijk verraad in. Nadat Hij Jezus driemaal had verloochend liet de verrezen Jezus hem niet vallen maar stelde hem bij de ontmoeting aan de oever van het meer van Galilea deze ene vraag: ‘Hou je van Me?’ Die vraag was een uitnodiging aan Petrus
om na zijn verraad opnieuw zijn keuze voor Jezus te maken. Dezelfde uitnodiging krijgen ook wij steeds weer: ‘Hou je van Me?’

Om bij stil te staan
* Het hart, de kern van de christelijke boodschap is liefde, God houdt van mij! Hoe moeten we met deze realiteit omgaan? Als we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons zouden begrijpen, zou het leven radicaal een leven van vreugde zijn. Aanvaarden dat God van mij houdt, is ook de realiteit aanvaarden dat God alle anderen op dezelfde manier liefheeft. Ik ben geroepen om mezelf en anderen lief te hebben, en uit het evangelie klinkt duidelijk dat ik geroepen ben om de armen, de uitgestotenen, de mensen aan de rand van de samenleving, de stemlozen op een speciale manier lief te hebben.
Ik ben ook geroepen om te zorgen voor de aarde ‘ons gemeenschappelijke huis’ (Paus Franciscus – Laudato Si) dat God ons heeft toevertrouwd.

* Echte liefde zal rijke vruchten dragen, of ik het zie of niet. Zoals ook de liefde van Jezus zijn vruchten pas afwerpt na zijn dood. Ik moet niet ontmoedigd zijn wanneer mijn liefde verspild lijkt te worden. Aan ware liefde komt nooit een einde (1 Korintiërs 13,8). Liefdevolle handelingen zijn de bouwstenen van het eeuwige leven.

Voorbede
– Bidden we dat wij die liefde leren die onze ogen opent voor de noden van deze tijd.
die ons toerust met verantwoordelijkheidszin en ons zorgzaam maakt voor elkaar.

– Bidden we dat wij die liefde leren, waarin mensen uit ons midden geborgenheid vinden, een luisterend oor voor hun vreugde en hun verdriet.

– Bidden we uit dankbaarheid voor onze moeders: God, Gij hebt ieder van ons een moeder gegeven die ons geleerd heeft zorg te dragen voor elkaar. Haar luisterend hart heeft ons getoond hoe wij elkaar met de taal van het hart kunnen toespreken. Zij leerde ons hoe wij moeten bemoedigen en bevestigen, hoe wij elkaar kunnen troosten, en wat de kunst is om te delen in lief en leed. Zegen onze moeders en zegen ook ons, Heer, opdat wij het nooit opgeven het beste van onszelf te geven, opdat wij openbloeien tot liefdevolle mensen die vandaag en iedere dag gestalte geven aan uw droom, die in Jezus van Nazareth en in Maria, zijn Moeder, tot ons is gekomen.

– Voeg uw eigen intenties toe……..

Vatten we onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft: Onze Vader

Geestelijke communie
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee U mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer, en mijn God.

Korte Stilte

Slotgebed en Zegen
Heer, onze God, echt leven is zelfs in de grootste duisternis blijven hopen op een klein lichtje. Echt leven is zelfs in de moeilijkste tijden blijven hopen op een vonk van liefde. Wilt Gij dan, God, ons allemaal doen leven, elke dag, in ons werk, in ons gezin. Help ons te leven als een licht voor de wereld, als een vuur tussen de mensen, als een vonk van uw Liefde, door het geloof in Jezus, uw Zoon. Amen.
In de Naam van + de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied Melodie: De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia

1. Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer, alleluia. 
Ik noem u thans geen dienaars meer, alleluia. 
Want ‘k heb u alles toevertrouwd, alleluia, 
wat mij de Vader heeft ontvouwd, alleluia (4x) 

2. Zoals de Vader Mij eens zond, alleluia,
zo zend ik u de wereld rond, alleluia.
Gaat heen en zaait Gods heilig woord, alleluia,
dat elk de blijde boodschap hoort , alleluia (4x)

3. De Geest heb ik u toevertrouwd, alleluia, 
de Sterke die u staande houdt, alleluia, 
die altijd in uw harten woont, alleluia 
en u de volle waarheid toont, alleluia (4x) 

4. Gij die gelovig met Mij gaat, alleluia,
de weg van’t graan, van’t stervend zaad, alleluia,
gij zult met Mij zijn waar ik woon, alleluia,
en zet’len op de rechterstroon, alleluia (4x)

5. O Herder, blijf uw volk nabij, alleluia
en vol van vreugde zingen wij, alleluia,
geprezen zij in eeuwigheid, alleluia,
de heilige Drievuldigheid, alleluia (4x)

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.