ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te bidden

Zondag 14 februari
Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere!

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!

Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!

Inleidend woord
Eeuwen geleden had elk dorp zijn pestweggetjes,
het waren smalle paadjes, buiten de dorpskern.
Wie door de pest was getroffen
mocht niet in de dorpskern komen.
Hij werd gemeden als de pest,
uitgestoten en afgeschreven,
hij was levend dood.

Maar wanneer Jezus vandaag in het evangelie
een melaatse geneest
weten we dat er met Hem
een nieuwe tijd is aangebroken,
waar ieder mens in zijn waardigheid wordt erkend.

Ons ervan bewust dat ook wij genezing nodig hebben,
bidden wij dat de Heer ook ons mag aanraken
zodat ook wij gezuiverd worden.

Openingsgebed
Heer onze God, waar uw woord weerklinkt
en Gij het hart raakt van een mens,
wordt alle onreinheid weggenomen.
Maak ons ontvankelijk voor uw woord:
laat ons nooit twijfelen aan uw vergeving,
maar steeds weer verkondigen
dat Gij ons vrijgesproken en gereinigd hebt.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst,
in de eenheid van de heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste Lezing Lev 13, 1-2. 45-46
De Heer sprak tot Mozes ‘Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en gaat het lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht brengen. Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen; Hij moet zijn baard bedekken en roepen: Onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.’
Woord van de Heer Wij danken God

Alleluia
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer.
Wie mij volgt zal het licht des levens bezitten.

Evangelie Marcus 1,40-46
In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: ‘Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.’ Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem: ‘Ik wil, word rein.’ Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem: ‘Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.’ Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.
Woord van de Heer Wij danken God

Overweging
Op deze zesde zondag door het jaar gaat de kerk weer open. En misschien bent u een van de 30 personen die de eucharistie weer in de kerk viert. Maar het kan ook zijn dat u, om welke reden dan ook, (nog) niet naar de kerk gaat maar biddend alleen of samen deze ‘thuisviering op papier’ overweegt. Hoe dat ook zij: in de kerk of thuis leggen we onze zorgen voor aan de Heer. We mogen zijn troost en kracht ervaren en ons laten inspireren door de woorden uit de H. Schrift. En al biddend en luisterend naar de Blijde Boodschap komen er vast ook woorden van dankbaarheid over onze lippen.

‘Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.’ Zo horen we in de eerste lezing uit het boek Leveticus. In dat boek vinden we de richtlijnen, zoals Mozes die tijdens de uittocht uit Egypte voor de Israëlieten heeft vastgesteld.
De huidziekte waar het hierover gaat zijn we ‘melaatsheid’ gaan noemen. Het is een besmettelijke ziekte waarbij de bacterie zich verspreidt door hoesten, niezen of praten, precies zoals dat ook gebeurt bij het coronavirus. En net als een melaatse, moet, wie positief getest is, ‘corona heeft’, buiten de samenleving blijven, in quarantaine gaan, om besmetting te voorkomen.

Het evangelie van deze zondag gaat over zo’n buitengesloten melaatse. En het bijzondere is dat Jezus niet voor de melaatse wegloopt, zoals anderen dat op gezag van Mozes en de Schriftgeleerden wel deden. Sterker nog: Jezus raakt de man zelfs aan en gaat daarmee faliekant in tegen de regels van de Thora. ‘Door medelijden bewogen’ – staat er – ‘stak Jezus zijn hand uit, raakte hem aan en sprak: “Ik wil het, word rein!”

Jezus doorbreekt het isolement van deze man door de wetten te negeren die op gezag van God door Mozes zijn afgekondigd. Dat is wel heel bijzonder. Terwijl Jezus zichzelf over het algemeen niet boven de Wet plaatste, laat Hij hier zien dat, als het er echt om gaat, de mens belangrijker is dan welke wet of politieke afspraak dan ook. Hij laat zien dat in Gods Rijk nooit iemand afgeschreven wordt, maar ieder mens van waarde is en recht heeft op respect en medeleven.

Jezus is onrein geworden door een onreine aan te raken. En terwijl Hij zichzelf als een onrein persoon schuil moet houden, in quarantaine moet, wordt de genezen melaatse ongevraagd een luide verkondiger van het Rijk Gods, van dat Rijk waar God regeert en waarin soms andere wetten gelden dan de door Mozes uitgevaardigde richtlijnen.
De melaatse zorgt er voor dat de mensen, ondanks Jezus’ isolement, toch van alle kanten naar Jezus toekomen. Allemaal mensen die ook reiniging nodig hebben naar lichaam of ziel. Of mensen die om wat voor reden dan ook in de knel zitten en door de samenleving aan de kant zijn gezet, zoals die er ook in onze dagen nog volop zijn: mensen die niet begrepen worden, een beetje anders zijn dan anderen.
Al die verschillende types om ons heen, rijk en arm, autochtoon en allochtoon, jong en oud, wit of zwart, ieder van hen, ja, ieder van ons, heeft wel iets op zijn of haar geweten om tegenover Jezus te kunnen zeggen: ‘Heer, als U wilt kunt U mij reinigen.’ Dat is toch juist wat we telkens weer bidden voor we ter communie gaan. ‘Heer ik ben niet waardig …. maar spreek en ik zal gezond worden.’ In het latijn staat er: ‘….et sanabitur anima mea’. Misschien wordt de vertaling dus ooit weer: ….‘en mijn ziel zal gezond worden.’

Wat een goed nieuws dat Jezus ook tegen mij zal zeggen: ‘Lieve mens, Ik wil het, word rein!’ Met een dankbaar hart mogen we Hem dan ontvangen, in het heilig Brood of in de communie van verlangen: de ‘geestelijke communie.’ Zalige communie!

Om bij stil te staan
* Naar welke ‘melaatse’ in jouw leven wil jij deze week de hand uitsteken?
Wie wil jij ‘aanraken’. Welke melaatse wacht al lang op genezing?
Een vergeten vriend? Een kind dat uit het oog verloren is? Een vergeten vader/moeder?

* Met wie in je naaste omgeving wissel je normaal genomen nooit een woord?
Wat weerhoudt je ervan om dat nu wel eens te doen?
Je hebt de Heilige Geest ontvangen die stelt je ertoe in staat.
En als je een van deze dingen oppakt zorg je voor genezing in jouw kleine wereld.

Voorbede
Bidden wij om kracht ‘om mens voor een mens te zijn’.

Voor allen die het moeilijk hebben,
zichzelf en anderen te veel zijn;
voor hen die oud en hulpbehoevend zijn;
voor hen die ziek zijn naar lichaam of geest:
dat er mensen zijn die zich hun lot aantrekken
en hun van mens tot mens nabij zijn.

Voor hen die lijden onder hun mislukkingen,
getekend zijn door hun verleden,
voor allen die als de pest gemeden worden
vanwege hun uiterlijk, hun kleur, of hun geaardheid:
dat er mensen zijn die hen zien met nieuwe ogen
en hun van mens tot mens nabij zijn.

Voor allen die – waar ook ter wereld –
gebukt gaan onder onmenselijk leed,
voor hen wier ellende niet wordt gezien,
voor allen wier klacht niet wordt gehoord:
dat er mensen zijn die hun isolement doorbreken
en hun van mens tot mens nabij zijn.

Voeg uw eigen intenties toe……..

Vatten we onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader … 

Geestelijke communie
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee U mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten.
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer, en mijn God.

Korte Stilte

Slotgebed en Zegen
Heer onze God, wij hebben het woord vernomen
dat Gij tot ons hebt gesproken in Jezus, Uw Zoon.
Naar zijn beeld hebt Gij ons geschapen,
met zijn Geest ons vervuld.
Wij bidden U dat deze Geest ons bezield tot daden
van goedheid en liefde,
zodat wij uw werk in deze wereld volbrengen.
In de Naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied
Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.

Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

N.B. Vanaf 14 februari vieren we iedere zondag weer de eucharistie om 10.00 u.
En op vrijdag gaan we ook weer vieren, vanaf 19 februari, om 9.30 uur waarna de aanbidding vanaf 10.00 uur tot 10.30 uur.

Voor de viering op zondag dient u zich aan te melden op vrijdag voorafgaande aan de desbetreffende zondag bij Kitta: tussen 9.00 u. en 11.00 u. tel. 06 13950254.
De eerste gelegenheid tot aanmelden is dus op vrijdag 12 februari.

Op deze vrijdag 12 februari kunt u zich tussen 9.00 u. en 11.00 u. ook aanmelden voor de viering op 17 februari, Aswoensdag, om 19.00 uur.
Als deze aankondiging u te laat bereikt om op genoemde tijd nog te bellen, dan kunt u zich, als u de viering van de 14e of de 17e wilt bijwonen, aanmelden bij Piet Steur 0224-213801. Hopelijk is er dan nog plaats, want 30 deelnemers is het maximum.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.