VIJFDE ZONDAG VAN PASEN

Zondag 2 Mei

Ontsteken van het Paaslicht
Wij wenden ons naar Uw licht.
Uw licht zoeken wij vanuit onze duisternis.
Als Uw licht verschijnt
dan wordt zelfs het duister weer helder,
dan wordt ons de nacht als de dag.

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
1.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wond’ren om u heen.

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3. Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.  

4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil’ge tekens te verstaan.

5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Inleidend woord
Als Israël in het Oude Testament zijn relatie met God wil omschrijven dan gebruikt het
vaak het beeld van de wijngaard: Als het God trouw dient dan, zo lezen we in het Oude Testament, dan lijkt Israël op een bloeiende wijngaard, die overvloedig vrucht draagt.
Maar als het God niet dient, als het verkeerde wegen gaat, zal de oogst bestaan uit alleen maar zure druiven.
Vandaag, in het evangelie, neemt Jezus dat beeld van de wijngaard weer op. Hij noemt zichzelf de ‘ware wijnstok’. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. En Jezus zegt: Als de rank, als jij, vrucht wilt dragen voor Gods Koninkrijk blijf dan met de wijnstok, blijf dan met Mij verbonden. Om die verbondenheid met Christus te onderhouden laten wij ons steeds weer inspireren door Gods Woord, zo ook vandaag.

Openingsgebed
Goede God, het zijn uw Woorden die ons verwarmen en ons doen beseffen, hoezeer wij U ter harte gaan. Stem ons af op U, laat ons innige verbondenheid ervaren met U, met Jezus Messias, uw Zoon, en met elkaar. Zo bidden wij door Christus onze Heer. Amen.

Alleluia vers
Alleluia. Blijf in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer;
wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht. Alleluia

Evangelie Joh.15, 1-8   
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft wordt hij weggeworpen als rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.’

Woord van de Heer. Wij danken God.

Overweging
In ons land vallen zowel koningsdag als Bevrijdingsdag in de Paastijd. En beide dagen zijn diep verbonden met onze vrijheid. De betekenis van het huis van Oranje vindt haar wortels
in de strijd om onze vrijheid en onafhankelijkheid waaraan Willem van Oranje leiding heeft gegeven. En op 5 mei gedenken wij de bevrijding van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. De vrijheid mag gevierd, want vrijheid is een groot goed, daar maken we ons sterk voor. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons eigen land, vrijheid is een groot goed voor heel de wereld. Terecht wordt er geprotesteerd als de vrijheid waar dan ook in de wereld, wordt beknot en mensen daaronder lijden. En terecht is er blijdschap en hoop als gezworen vijanden elkaar de hand reiken, na jaren van onvrijheid, isolement en vijandschap.

Ook in de christelijke wereld gaat het deze dagen over bevrijding. De Paastijd waarin we onze vreugde over de Opstanding van Christus vieren gaat immers over vrij worden en vrijgemaakt zijn in de meest brede betekenis van het woord. In de verrijzenis van Christus vieren we niet alleen iets wat ooit in Jeruzalem gebeurd is. In zijn verrijzenis vieren we de bevrijding van alles wat met ‘dood’ te maken heeft. We vieren dat er voor ieder mens een nieuw begin mogelijk is na welke misstap dan ook. We vieren dat tegenslagen kunnen worden overwonnen. En we vieren heel in het bijzonder dat er een nieuwe toekomst voor ons opengaat, zelfs na onze lichamelijke dood. De dood en de bevrijding daarvan hebben in de Bijbel dus vele gedaantes, ze klinken allemaal mee in de vreugde over Jezus’ verrijzenis. Het gaat om vrijheid van schuld, vrijheid van zonde, vrijheid over de grenzen van onze dood heen.

Maar precies in deze Paastijd waarin de vrijheid zo centraal staat, horen we Jezus in het evangelie zeggen: ‘Los van Mij, kunt ge niets’…..En die uitspraak lijkt op het eerste
gezicht haaks te staan op alles wat met vrijheid en bevrijding te maken heeft. Want wij
willen toch niet vastzitten aan wie dan ook. We willen onafhankelijke mensen zijn, die hun eigen weg gaan en eigen beslissingen nemen. En in dit rijke land lukt dat de meesten van ons ook heel aardig. We hebben hier bijna allemaal ons eigen wereldje gecreëerd, met een eigen woonplek, met onze eigen vrienden en kennissen, met onze eigen ideeën en meningen over van alles en nog wat, want, zegt u nou zelf, op ieder gebied zijn we toch allemaal specialist? Daarnaast zijn er voor ons talrijke mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontplooiing, er is een goede gezondheidszorg, en een grote diversiteit aan vormen van communicatie. Al die dingen geven ons de mogelijkheid om het leven zelf te bepalen. En de meesten van ons willen die grote mate van zelfbepaling voor geen goud opgeven, tenzij het echt niet anders kan. De keerzijde van dit alles is dat veel mensen het gevoel hebben gekregen dat zij aan niemand dank en verantwoording verschuldigd zijn en dus ook God niet meer zo hard nodig hebben. De vraag is of we dat woord van Jezus: ‘Los van Mij, kunt ge niets’, dan nog een plaats kunnen geven in ons leven. Dat woord lijkt onze, vaak met moeite opgebouwde,  zelfstandigheid te willen ondergraven.

Het is waar dat de mogelijkheden op economisch, wetenschappelijk en medisch gebied enorm zijn toegenomen. Maar geconfronteerd met de coronapandemie blijkt het geloof in eigen kunnen, het geloof dat we alles op deze wereld naar eigen hand kunnen zetten een sterk staaltje van zelfoverschatting. En daarbij is het ook zo dat de meeste dingen die wij in de laatste eeuw hebben ontwikkeld, ook een keerzijde kennen. Want, wat moeten we aan met onze vondsten op het gebied van atoomkracht, met onze middelen tot genetische manipulatie wat moeten we aan met de vele middelen tot levensbeëindiging? De mensheid probeert steeds meer grenzen af te tasten en soms ook te overschrijden. En de vraag is of we daarmee onze vrijheid versterken of juist begrenzen.

Hoewel sommige mensen nog steeds denken zelf bijna god te zijn en binnenkort eeuwig leven te kunnen scheppen, weten anderen dat het leven lang niet altijd maakbaar is.
Dat ervaren we: als we mislukken op een of ander punt, als we afscheid moeten nemen van een geliefd iemand, soms voorgoed; als ziekte ons treft en onze krachten afnemen.
Ons leven is een verhaal dat zich afspeelt met hoogte- en dieptepunten, langs ervaringen van vreugde, maar ook van twijfel en verdriet. En gaandeweg komt steeds duidelijker aan het licht dat wij ons leven niet in eigen hand hebben.

Vanuit die gedachte wordt de uitspraak van Jezus: ‘Los van Mij, kunt gij niets’, al meer begrijpelijk. Jezus wil ons voorhouden hoe juist Hij, zin en inhoud kan geven aan ons leven. Want Hij is de ware Wijnstok waardoor we in liefde kunnen groeien; Hij is de Goede Herder, die ons wil dragen en verzorgen als we ziek zijn of gewond, Hij is het Levend Water waarin we herboren kunnen worden. Het zijn allemaal beelden om ons te zeggen dat Jezus ons leven kan verrijken, ook of juist als we het moeilijk hebben; dat Hij ons vrede en vreugde kan geven. En verbonden met Jezus, met God en met elkaar zijn wij als ranken aan de wijnstok: vol leven en vol belofte. En kijk maar eens om u heen: want mooie druiventrossen zijn hier en daar al duidelijk zichtbaar.

Om bij stil te staan
* Jezus heeft het herhaaldelijk over ‘vrucht dragen’, en dat is waar het om gaat, als je Hem wilt volgen. De rank die vrucht draagt wordt gesnoeid, en snoeien is altijd pijnlijk. Het lijkt alsof delen van ons met geweld worden weggerukt. Toch is het snoeien een daad van vertrouwen, want de gesnoeide tak zal overvloedig vrucht dragen.
Ik kijk terug op de snoeimomenten in mijn leven en zie hoe waar dit is. Ik vraag Jezus om dicht bij mij te zijn wanneer ik word gesnoeid.

* Ik moet leren dat ik niet altijd ‘in de weer’ moet zijn. De druiven rijpen rustig aan de wijnstok. Zij moeten niet zwoegen en zweten om te rijpen en tot bloei te komen. Laat het ook voor mij zo zijn: eenvoudig met Jezus verbonden zijn, bij Hem vertoeven, volstaat.

 Voorbeden
– Voor allen in de Kerk die eigen wegen willen gaan:
dat zij verbonden blijven in de liefde van Christus, de ware wijnstok.

– Voor onze parochiegemeenschap: dat wij in al ons zoeken met Christus verbonden blijven en vruchten dragen van vriendelijkheid, vrede en geduld.

Voeg uw eigen intenties toe……..

Vatten we onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader…

Geestelijke communie
Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee U mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik:
aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer, en mijn God.

Korte Stilte

Slotgebed en Zegen
God, die groter zijt dan ons hart,
wij danken U voor de Wijnstok, Jezus, uw Zoon.
Geef dat wij met Hem verbonden blijven
en vruchten voortbrengen van liefde, vrede en geduld.
Dan zal onze aarde mooier worden,
leefbaarder, mensvriendelijker.
Dan zal uw Rijk komen
op aarde zoals in de hemel.
Door Christus onze Heer. Amen.

In de Naam van + de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied
U, Heer, zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied tere ere!
Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt komt U eren!
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft,
wil U, zijn Oorsprong, vereren.

Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren,
wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren,
zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal:
Heilig is God in den hoge!

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.