VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Zondag 21 maart

Ontsteken van het licht
Wij wenden ons naar Uw licht.
Uw licht zoeken wij vanuit onze duisternis.
Als Uw licht verschijnt
dan wordt zelfs het duister weer helder,
dan wordt ons de nacht als de dag.

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied Met de boom des levens
Met de boom des levens wegend op zijn rug,
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Refrein: Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal, Refrein

want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. Refrein

Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht, Refrein

want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. Refrein

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug,
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. Refrein

Inleidend woord
Volgende week, op Palmzondag, begint de Goede Week,
en het lijden van onze Heer Jezus.
Vandaag lopen de mensen Hem nog achterna.
Ze willen Hem spreken, zo horen we in het evangelie.
Hij is ook zo’n boeiende man, bij Hem is alles zo anders.
Hij maakt je nieuwsgierig;
leven is bij Hem sterven, en winnen is verliezen….
Als wij achter Jezus aan gaan,
en met Hem de weg gaan naar het kruis
dan gaan we ook de weg van de overwinning.
Moge deze viering ons geloof in de lijdende en stervende Heer verdiepen.
Dan zullen wij met Hem leven,
en net als de stervende graankorrel rijke vruchten dragen.

Openingsgebed
Heer onze God, uit liefde heeft uw welbeminde Zoon zich uitgeleverd om te sterven voor ons allen. Wij vragen dat wij in zijn liefde mogen leven en de wegen gaan die Hij betreden heeft, blijmoedig en zeker van uw hulp . Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste Lezing Jer. 31, 31-34
Er komt een tijd – godsspraak van de Heer – dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dat verbond hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun meester was – godsspraak van de Heer -. Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: Leer de Heer kennen. Want iedereen, groot en klein kent Mij dan – godsspraak van de Heer -. Dan vergeef Ik hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.

Woord van de Heer       Wij danken God.

Vers voor het evangelie
Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen, zegt de Heer,
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.

Evangelie Joh.12,20-33
Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Deze nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: ‘Heer, wij zouden Jezus graag spreken.’ Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter antwoordde hun: ‘Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw Naam.’ Toen kwam er een stem vanuit de hemel: ‘Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.’ Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: ‘Een engel heeft tot Hem gesproken.’ Maar Jezus sprak: ‘Niet om Mij was die stem maar om u. Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven zal Ik allen tot Mij trekken.’ Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.

Woord van de Heer       Wij danken God

Overweging
Zoals u weet verdelen we de bijbel altijd in twee delen: we spreken van het Oude- en het Nieuwe Testament oftewel het Oude- en Nieuwe Verbond. Het Oude handelt over de heilstijd vóór de komst van Jezus, het Nieuwe over de tijd daarna, tot aan de dood van de laatste apostel. Die term ‘Nieuwe Testament’ of ‘Nieuwe Verbond’ komt maar op één plaats in het Oude Testament voor en dat is bij de profeet Jeremia in de eerste lezing hierboven.
Die lezing begint zo: ‘Er komt een tijd – godsspraak van de Heer – dat ik met Israël een nieuw verbond sluit’. De woorden van Jeremia houden een profetie in: God zal ooit met zijn volk een Nieuw Verbond sluiten. Dat werd gezegd toen het volk van Israël in ballingschap naar Babylon was weggevoerd.
Door de beelden van het bezoek van Paus Franciscus aan Irak, zagen we hoe dit jarenlang ‘gemarteld land’ er nu bij ligt. Meer dan twee derde van de Iraanse christenen zijn hun land ontvlucht, van huis en haard verdreven. En te midden van de puinhopen van verwoeste gebouwen vierde de paus de eucharistie. Die gevluchte, verdreven christenen zullen zich in ‘den vreemde’ voelen zoals de Israëlieten destijds in Babylon, na de verwoesting van hun stad, Jeruzalem. De ellende waarin zij terecht waren gekomen werd door de profeten gezien als een straf van God. Want Israël was ontrouw geweest aan het Verbond, dat God met hen op de berg Sinaï had gesloten, tijdens die lange tocht van veertig jaar door de woestijn.
Maar Israëls God mag hier dan gezien worden als een straffende God, Hij is vooral barmhartig, vergevings- en verzoeningsgezind. Hij wil met de mensen een nieuw, een ander Verbond aangaan. Een Verbond dat niet geschreven staat op stenen tafelen maar gegrift is in het mensenhart. Dat betekent dat het naleven van Gods wetten niet meer moet berusten op dwang van buitenaf maar op innerlijke overtuiging vanuit het hart. En uiteindelijk is dat Nieuwe Verbond er gekomen met de komst van Jezus.
Vandaag horen we in het evangelie een verhaal over een ontmoeting van Jezus met een aantal Grieken. Daarmee zijn Grieks sprekende Joden bedoeld. Zij waren als pelgrim uit gebieden buiten Palestina voor de viering van Pesach naar Jeruzalem gekomen. Ze hadden natuurlijk ook over die Jezus uit Nazareth horen vertellen, die wonderdoener. En dat had ze nieuwsgierig gemaakt: wat zou dat voor een man zijn, welke boodschap verkondigde Hij? En via twee van Jezus’ leerlingen, Philippus en Andreas, zochten ze contact met Hem. Jezus’ eerste woorden moeten hen blij verrast hebben: ‘Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt zal worden’. Komt dat even goed uit, moeten ze gedacht hebben, we zijn hier precies op tijd om een schitterende slot mee te maken! Na alle roem die Jezus verworven had door zijn wonderen, zouden zij nu zijn verheerlijking mee gaan maken.
Maar dan krijgt het gesprek een heel andere wending. Jezus spreekt over zijn lijden en dood, over ondergang, niet over verheerlijking in de trant van grootse successen of internationale doorbraak. Verheerlijking betekent bij Jezus iets heel anders dan dat.
Maar hoe, zo kunnen we ons afvragen, hoe komt het toch dat Jezus die keuze voor lijden en dood maakt? Waarom vlucht Hij er niet voor weg? Alles begint met zijn totale vertrouwen op de Vader. Zijn leven ligt helemaal in Gods hand. Het is in Gods hand een graankorrel, een levenskiem, een bron van voedsel als de oogst eenmaal gemalen zal zijn tot kostelijk meel en gebakken tot voedzaam brood. Al veel eerder wist Jezus dat deze beeldspraak past bij zijn leven, bij zijn roeping en zending. Hij is die graankorrel, en Hij is veilig in de hand van de Vader. En als de Vader Hem als graankorrel in de aarde plaatst, zal hij nieuw leven geven in veelvoud; dertig, zestig, honderdvoudig. Daar vertrouwt Jezus volledig op.
Hoe handelen wij als we voor een moeilijke opdracht staan? Vluchten we ervoor weg of slaan we in vertrouwen de onvermijdelijke weg in met Gods hulp. Gods weg die een weg kan zijn met moeilijkheden, ja zelfs een weg van ondergang en sterven; maar hopelijk komen we nooit voor die bijna onmogelijke keuze van ondergang en sterven te staan.

Als God almachtig is, waarom houdt Hij dan die oorlogen niet tegen, of de ziekte ALS. Waarom moeten zoveel mensen door een diep dal van lijden heen. Die vraag houdt de mensheid al eeuwen bezig, ook de grote Griekse filosofen dachten al over het lijden na.
En in plaats van een filosofisch gesprek met die Grieken aan te gaan, geeft Jezus ze een voorbeeld. ‘Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal Ik allen tot Mij trekken’. Jezus heeft een diep inzicht van zijn Vader ontvangen: het kwaad dat in het hart van de mens zit verdwijnt niet door oorlog en onderdrukking, niet door discussies, of profeten die waarschuwen en onderrichten, niet door tien geboden, en ook niet door wonderen. Het kwaad is in het hart van de mensen gekomen door een vrije keuze. Het zal er ook weer uit moeten door een vrije keuze van de mens.
Dit is het Nieuwe Verbond, zegt Jeremia in de eerste lezing. ‘Ik leg mijn wet in hun binnenste. Ik grif ze in hun hart’. Gods wet staat niet meer op de stenen tafelen maar is in ons hart gegrift. Vanuit Gods wet in ons hart kunnen we een vrije keuze maken. Jezus geeft ons een voorbeeld van die keuze; een voorbeeld van absoluut vertrouwen in God. Hij neemt zijn leven niet in eigen hand, maar durft het door de dood heen aan zijn Vader over te geven. En door de weg van de Vader te volgen, heeft zijn werk zich over de hele wereld uitgebreid.
Wie dit tranendal doorleeft op de manier van Jezus, draagt bij aan de komst van Gods Rijk. Ons bestaan is door de dood getekend, maar God wint. En als we ons leven in zijn hand leggen, geeft Hij ons de kracht om door te gaan, hoe moeilijk dat soms ook is. 

Om bij stil te staan
* ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort.’ Wat van mij moet in de aarde vallen en sterven om veel vrucht te dragen?

* De Goede Week is nabij. Jezus spreekt ‘in de schaduw van de vallei van de dood’.
Wij herinneren ons eraan dat er geen Pasen is zonder Goede Vrijdag.

Voorbede
Wij bidden dat God alle leerlingen van Jezus de moed en levenskracht schenkt
om als een graankorrel in de aarde te vallen om veel vrucht voort te brengen.

Wij bidden dat wij niet doof zijn voor het geroep van mensen die lijden en dat wij hen leren op te kijken naar het kruis van de Heer en met Hem hun lijden te dragen.

Wij bidden dat wij dankbaar zijn om al het goede dat God in ons hart heeft gelegd:
toewijding voor ons werk, honger naar vergeving en zorgende liefde voor elkaar.

Voeg uw eigen intenties toe……..

Vatten we onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader

Geestelijke communie
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee U mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten.
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer, en mijn God.

Korte Stilte

Slotgebed en Zegen
Heer, onze God, Gij werkt in de wereld, onopvallend, onweerstaanbaar als het verborgen zaad dat telkens weer opschiet. Laat ons horen en zien hoe Gij overal werkzaam zijt
in bevrijdende woorden en vruchtbare daden.
Scherp onze aandacht voor die wonderen zonder naam. Dan zullen wij het uithouden met alles wat nog onvoltooid is, in ons en om ons heen. Wij zullen het aandurven alles te hopen wat Gij ons te hopen geeft: de nieuwe mens, de herschepping van alle dingen in U.
In de Naam van + de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied De aarde is vervuld
De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.


Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.


Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.


De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst der goedertierenheid.


Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.