VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zondag 7 februari

Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen
God onze Vader.

3. Door U geschapen om uit U te leven,
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven.
oorsprong en toekomst.

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5. Aan U ons loflied, glorie aan de Vader
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Inleidend woord
Als je iemand wat beter wilt leren kennen, dan moet je een dagje met hem optrekken,
een dagje meemaken wat hij dagelijks doet. In het evangelie van deze zondag worden wij als het ware uitgenodigd om een dag met Jezus op stap te gaan.
Vanuit de synagoge waar hij als leraar met gezag optrad en een bezetene bevrijdde van het kwaad dat hem in zijn macht had (het evangelie van vorige week zondag), gaan we met Hem op ‘huisbezoek’. Hij geneest bij dat bezoek de schoonmoeder van Simon (ook al is het sabbat: mededogen stelde Hij altijd boven de wet). Als de sabbat voorbij is begeeft Hij zich tussen de mensen en ook daar geneest Hij en drijft ‘tal van geesten uit.’ Na slechts een paar uur slaap, staat Hij op, en heel vroeg, ‘diep in de nacht,’ begeeft hij zich naar een eenzame plaats om er te bidden. Als de mensen Hem zoeken en Hem daar biddend aantreffen, geeft Hij aan (heeft Hij biddend ontdekt) dat Hij niet alleen in Kafarnaüm maar ook in de omtrek en in heel Galilea moet gaan prediken en genezen; dat is zijn taak, zijn roeping.

Openingsgebed
Almachtige God, allen die zich zwak en kwetsbaar weten,
vinden bij U vertroosting en sterkte.
Kom naar ons toe als het lijden ons treft,
als de dagen traag aan ons voorbijgaan
en de toekomst zonder uitzicht is.
Genees ons van alle kwalen,
wees de rots van ons vertrouwen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst,
in de eenheid van de heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alleluia
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven,
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Evangelie Marcus 1,29-39
In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam ging Hij met Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem aanstonds over haar. Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan; zij werd vrij van koorts en bediende hen. In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem kenden. Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze: ‘Iedereen zoekt U.’ Hij antwoordde hun: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar ken prediken. Daartoe immers ben Ik uitgegaan.’ Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit.

Woord van de Heer Wij danken God

Overweging
Het is een van de weinige keren in het evangelie dat we zo’n huiselijk tafereel meemaken. Jezus gaat met Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. De schoonmoeder van Simon,…..dat betekent dus dat Simon, die later de naam Petrus zal krijgen, getrouwd was.
We denken er meestal niet zo over na of de apostelen en leerlingen van Jezus getrouwd waren, een gezin hadden. Toch lezen we dikwijls over het meer, over hun vissersboten, hun netten, hun visvangst. Ze moesten immers hun gezin onderhouden.
Over de schoonmoeder van Petrus weten we maar weinig. Wie was zij, en waarom lag zij op bed? Er staat dat ze koorts had, maar koorts betekende in die dagen niet hetzelfde als nu. En er kunnen vele redenen zijn waarom iemand zijn bed niet meer uitkomt: een ziekte, een depressie, een burn-out….

Wat was er aan de hand met de schoonmoeder van Petrus? Wie weet, maakte zij zich zorgen om Petrus. Hij was visser maar ging plotseling alle dagen met Jezus op pad. Misschien vroeg zij zich af wat de toekomst zou brengen. Zoals een moeder zich soms zorgen maakt als een zoon of dochter priester of religieus wil worden; of een man of vrouw problemen kan hebben met de godsdienstige bevlogenheid van zijn of haar partner. Het is maar gissen, want we weten niet wat haar aan bed kluisterde. Wel weten we dat Jezus zich haar lot aantrok.

En voordat we nu alle aandacht laten uitgaan naar de onverwachte en wonderlijke genezing, is het ook goed om te zien hoe Jezus te werk gaat. Om te beginnen geeft Hij gehoor aan het verzoek van Petrus en Andreas. Hij is bereid om ze te helpen. En Hij blijft niet in de bereidheid steken, Hij gaat naar haar toe. En het moet voor haar een geweldige ervaring geweest zijn dat die beroemde rabbi de moeite nam om bij haar te komen.
Vervolgens geeft Jezus haar een hand. Vast niet een slap beleefdheidshandje, maar een met aandacht en kracht. Ze moet de zorg en aandacht gevoeld hebben die van zijn hand uitging. En de koortsachtige uitzichtloosheid waarin ze gevangen zat, het verdriet dat haar niet losliet, misschien ook haar gebrek aan geloof, dat alles werd opgeheven, toen Hij haar de hand reikte en haar deed opstaan. Het lijkt wel een verrijzenisverhaal: Jezus doet deze vrouw opstaan ten leven. En wat doet zij dan? Ze doet precies dat, waarvoor Jezus Zelf gekomen is: ‘niet om gediend te worden, maar om te dienen’. Het staat er zo: ‘Zij werd vrij van koorts en bediende hen.’ Het werk waartoe ze eerst niet meer in staat was pakte ze weer op.

Die avond (na de sabbat kwam het leven weer op gang) was heel de stad voor de deur samengestroomd, allen die lijdend of bezeten waren. En Jezus had voor iedereen aandacht, iedereen voelde zijn genezende aanwezigheid en de kracht van zijn handen.
En wat deed Jezus na die dag? Na een korte rust, stond Hij op, heel vroeg, nog diep in de nacht, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Hij gaat met zijn zorgen naar zijn hemelse Vader en bidt om kracht. En dan ziet Hij biddend wat het dilemma is: Waarvoor is Hij gekomen? Om te genezen of om te prediken? Is Hij de super medicus, is Hij gekomen om als eerste van alle psycho-analitici, boze geesten uit te drijven? Natuurlijk is Hij daarvoor gekomen, maar dat komt toch op de tweede plaats. Want alle lichamelijke en geestelijke genezing is voor niets als de mens niet in zijn ziel geneest. Alle relaties verliezen hun uiteindelijke doel als de mens zijn fundamentele relatie met God kwijt is. Het is alsof Jezus moet kiezen tussen de preekstoel en de dokterspraktijk. En in dit evangelie kiest Hij voor de preekstoel, de verkondiging. ‘Iedereen zoekt u’, zeggen zijn leerlingen tegen Hem. Zo gaat dat met succesvolle genezers. Maar Jezus komt allereerst om te verkondigen, om de mens terug te brengen naar God en zo tot zichzelf te laten komen.
God wil onze eerste liefde blijven. Terug dus naar Hem. Van tijd tot tijd de mobiele telefoon uit, terug naar de stilte, naar het gebed. En in de stilte hoef je niet veel te zeggen. Gewoon, op je gemak ontspannen bij Hem zijn, en weten dat Hij er is, dat Hij je ziet, dat Hij voor je zorgt. Ons koortsachtig bestaan zal erdoor veranderen. We weten ons bij de hand genomen en we zullen zijn kracht voelen en, net als Petrus’ schoonmoeder, opstaan om te dienen. Jezus toont ons de volgorde: eerst het gebed en dan de dienstbaarheid. Het gebed is het geneesmiddel tegen de koorts die ons in zijn greep houdt. Het gebed zet ons aan tot dienen.

Enkele vragen
Men bracht allen die lijdend of bezeten waren bij Jezus.
* Wie zou ik biddend bij Jezus willen brengen?

*Waarvan kan Jezus mij genezen?

Jezus bleef biddend in contact met zijn hemelse Vader.
* Doe ik dat ook? Hoe?

Simon en anderen zochten Jezus. Ze vonden Hem op een eenzame plaats.
* Waar zoek ik Hem? Waar heb ik Hem eerder wel eens gevonden?

* Wat is mijn antwoord op dit evangelie? Tot welke actie zet het mij aan?

Voorbede
Bidden wij voor de kerken wereldwijd:
dat zij plaatsen zijn van gebed
waar mensen zich geborgen weten bij God.

Bidden wij voor allen die beslissingen nemen over anderen:
dat zij zich niet laten leiden door macht en gewin,
maar het geluk voor alle mensen nastreven,
dat zij oog hebben voor wie hulp nodig hebben.

Bidden wij voor mensen,
die rusteloos op zoek zijn naar eindeloos vertier:
dat zij de waarde van de stilte leren kennen.

Voeg uw eigen intenties toe……..

Vatten we onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader …

Geestelijke communie
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee U mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten.
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer, en mijn God.

Korte Stilte

Slotgebed en Zegen
Elkaar de hand reiken, elkaar doen opstaan,
zodat iedereen weer kan hopen en dromen
van een nieuwe toekomst.
Zo heeft God zijn Rijk op aarde bedoeld.
Tot die menselijke en christelijke opdracht
zendt en zegent Hij ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied
Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt (ps 139)

Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt,
de woorden die nog schuilgaan in mijn mond,
mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:
hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.

Gij die mij ziet vanaf de moederschoot,
mij aan het licht roept in het morgenrood,
mij hebt gekend, bemind van meet af aan;
hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam.

Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U,
Gij meldt u in mijn hartslag hier en nu,
als adem die mij sterkt en voort doet gaan:
wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam?

Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht,
herschep mij in het duister van de nacht:
dat ik als mens mag leven in uw licht
en eenmaal schouwen zal uw aangezicht.

N.B. Vanaf zondag 14 februari gaat de kerk weer open. We vieren dan zoals gebruikelijk om 10.00 uur de eucharistie.
Op vrijdag gaan we ook weer vieren, vanaf 19 februari. We vieren de eucharistie dan om 9.30 uur waarna de aanbidding tot 10.30 uur.


Voor de viering op vrijdag hoeft u zich niet op te geven voor de viering op zondag wel.

U kunt zich opgeven op vrijdag voorafgaande aan de desbetreffende zondag bij Kitta: tussen 9.00 u. en 11.00 u. tel. 06 13950254. De eerste opgave is dus op vrijdag 12 februari.
Op diezelfde vrijdag 12 februari kunt u zich bij Kitta eveneens tussen 9.00 u. en 11.00 u. opgeven voor de viering op 17 februari Aswoensdag. Deze viering begint om 19.00 uur.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.