VIERDE ZONDAG VAN PASEN Roepingenzondag / Zondag van de Goede Herder

Zondag 25 april 

Ontsteken van het Paaslicht
Wij wenden ons naar Uw licht.
Uw licht zoeken wij vanuit onze duisternis.
Als Uw licht verschijnt
dan wordt zelfs het duister weer helder,
dan wordt ons de nacht als de dag.

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit is de dag die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zeeg’nen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Inleidend woord
Het beeld van de herder, die met zijn schapen rondtrekt, hoort niet meer thuis in onze streken. Toch is het voor ons niet moeilijk om aan te voelen wat er door deze beelden wordt uitgedrukt. Jezus zegt van zichzelf dat Hij een Herder is. Als een goede Herder heeft Hij zijn leven gegeven, opdat wij het echte leven zouden hebben. Door Hem zijn wij immers kinderen van God geworden, bestemd om te groeien naar de diepste verbondenheid met Hem.

Openingsgebed
Goede God, groot is de liefde die Gij ons betoont in het lijden en de kruisdood van Christus. Gij hebt Hem uit de doden doen opstaan en Hem tot hoeksteen gemaakt van ons geloof. Geef ons de moed geduldig ons lijden te dragen en in zijn voetstappen te treden. Vervul ons van vreugde en van de heilige Geest, vandaag en alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste Lezing Handelingen 4, 8-12
In de Naam van Jezus, wat betekent ‘God redt’,
geneest Petrus een lamme bij de tempelpoort.


In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: ‘Overheden van het volk en oudsten! Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër die gij gekruisigd hebt maar die God uit de doden heeft doen opstaan – dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden.’

Woord van de Heer. Wij danken God.

Vers bij Psalm 118
De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.

Alleluia-vers
Alleluia. Ik ben de goede Herder, zegt de Heer,
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Alleluia

Evangelie Joh.10, 11-18
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Overweging
Hebt u wel eens gekeken naar een stratenmaker die aan het werk is. In geknielde houding neemt hij, met de rappe routine van een vakman, klinker na klinker in zijn handen en ziet in één oogopslag of hij deugt of niet. Af en toe gooit hij een klinker op het hoopje afgekeurde stenen – onbruikbaar – die steen doet niet mee. Een steen afkeuren, is tot daaraan toe, maar we zien dit ook met mensen gebeuren: ze worden, soms al na één kritische blik, afgekeurd en achteloos aan de kant gegooid. Ze doen niet meer mee.

Dat is ook met Jezus gebeurd, hij werd afgekeurd en als een misdadiger gekruisigd. Maar bij Jezus is het wonderlijke dat het verhaal daarmee niet is afgelopen. Wat de een verwerpt, weet de Ander op waarde te schatten. Jezus wordt als afgekeurde steen, door God weer opgeraapt en benut. En de zaak wordt duidelijk helemaal op zijn kop gezet. Jezus wordt niet alleen benut als een bruikbare steen, maar Hij wordt zelfs als hoeksteen ingezet. Waarschijnlijk mag je in plaats van ‘hoeksteen’ ook ‘sluitsteen’ lezen. Een sluitsteen is de middelste steen in een gewelf of een boog die alle stenen op hun plaats houden. Hij is van cruciaal belang voor de stevigheid van het bouwwerk. In kloosters zie je veel van die bogen, met in de top zo’n sluitsteen. Het zijn vaak kolossale stenen die precies moeten passen, want bij de minste speling valt het bouwwerk op den duur in elkaar. Volgens de eerste christenen is Jezus dus zo’n sluitsteen geworden. En verwonderlijk is dat niet. Hij die mensen altijd een nieuwe kans gaf, die als een goede Herder opkwam voor iedereen, juist voor de zwakkeren en de vreemdelingen. Hij mocht niet voorgoed uit het zicht verdwijnen. Daarom raapte God Hem op en maakte Hem tot degene die mensen houvast geeft, en tot voorbeeld is van hoe het eigenlijk zou moeten gaan in Gods wereld.

Ook wij kennen wel mensen die de wereld om zich heen in haar voegen houdt. Soms kom je ze tegen. Een moeder die haar gaven van gezond verstand en een liefdevol hart inzet om de relaties in haar familie gezond en sterk te houden. Een politicus die opkomt voor recht en gerechtigheid. Een bedrijfsleider of schoolleider die door zijn invloed en tact mensen bijeenhoudt en prettig laat samenwerken, ondanks alle verschillen van karakters en opvattingen. Een pastoor die zijn parochie op inspirerende wijze leidt als een herder en door zijn woord en voorbeeld mensen bij Christus weet te brengen. Het zijn maar enkele voorbeelden van sluitstenen. Maar we hoeven niet allemaal een sluitsteen te zijn. Voor een mooie gemetselde boog zijn ook goede bouwstenen nodig. Dat geldt ook voor het bouwwerk van de kerk, voor de opbouw van de gemeenschap van Jezus Christus. Daar zijn mensen voor nodig die zich verantwoordelijk weten voor elkaars toekomst – mensen die hun buur weten te vinden als die aan het versukkelen is – werknemers die het op het werk voor elkaar opnemen – mensen in de gezondheidszorg die zich meer dan 100% inzetten – ouderen die weten te luisteren naar de verhalen van de jeugd en hen moed inspreken voor de toekomst – en jonge mensen die die hun bijdrage leveren aan een sociale samenleving. Geen sluitstenen maar goede bouwstenen, en zonder die stenen kan er niets worden gebouwd. Iedere steen heeft zijn functie, iedere mens zijn roeping.

Dat brengt ons op het roepingenthema van deze zondag. Sinds enkele jaren heet deze 4e zondag van Pasen, deze zondag van de goede Herder, ‘roepingenzondag’.
De kerkgemeenschap heeft dringend behoefte aan arbeiders in Gods wijngaard. De velden staan wit van de oogst! Vele vrijwillig(st)ers werken met veel enthousiasme mee in onze parochie. De gedachte van roeping is breed: élke gedoopte is een geroepene. Geroepen om het evangelie in woord en daad door te geven aan de generaties na ons. En naast kerkelijke vrijwilligers – dat zijn er in Nederland ruim 300.000! – blijft er ook een grote behoefte aan priesters, diakens, catechisten, religieuzen en pastorale werk(st)ers.
Allen zijn we door ons doopsel geroepen om, naar het voorbeeld van onze goede Herder mensen te leiden naar ‘grazige weiden’. Grazige weiden met plaats voor iedereen, vooral voor hen die als afgekeurde stenen op een afvalhoop terecht gekomen zijn. De goede Herder nodigt ons vriendelijk uit met slechts drie woorden: ‘Kom, volg Mij’.

Om bij stil te staan
* Jezus nodigt mij uit: ‘Kom, volg mij’. Hoor ik Hem? Volg ik Hem ?

* Hoe klinkt de stem die mij uitnodigt? Is het de stem van een strenge vader – van een zeurende moeder – van een moraliserende predikant – van een bulderende sergeant -majoor? Nee, zo zal Zijn stem niet klinken. Het is de stem van Iemand die van mij houdt, die mij door en door kent en me roept bij mijn naam.

* Ben ik zelf een goede herder voor de kudde / de mensen waarover ik ben aangesteld?

Voorbeden
– Dat de Kerk Jezus steeds als de hoeksteen erkent.

– Dat allen die op zoek zijn naar de zin van het leven de echte Herder mogen vinden.

– Voor goede herders in de kerk die anderen voeren naar grazige weiden.

Voeg uw eigen intenties toe……..

Vatten we onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader…

Geestelijke communie
Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee U mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik:
aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer, en mijn God.

Korte Stilte

Slotgebed en Zegen
Heer, als een Herder trekt Gij voor ons uit.
Gij spreekt ons toe en voedt ons met uw Lichaam en Bloed.
Wij vragen U dat wij niet verdwalen of verloren gaan,
maar U volgen en luisteren naar uw stem.
Want Gij alleen zijt onze Redder,
Christus onze Heer. Amen.

In de Naam van + de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied
Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt,
de woorden die nog schuilgaan in mijn mond,
mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:
hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.

Gij die mij ziet vanaf de moederschoot,
mij aan het licht roept in het morgenrood,
mij hebt gekend, bemind van meet af aan;
hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam.

Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U,
Gij meldt u in mijn hartslag hier en nu,
als adem die mij sterkt en voort doet gaan:
wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam?

Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht,
herschep mij in het duister van de nacht:
dat ik als mens mag leven in uw licht
en eenmaal schouwen zal uw aangezicht.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.