VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

ZONDAG 31 JANUARI

Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe hij ons een Dienaar zond,
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe we Hem ter harte gaan,
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.

Inleidend woord
We kunnen verhalen vertellen,
verhalen die mensen verbinden of mensen juist uit elkaar drijven.
We kunnen luisteren naar profeten, echte profeten of valse proefeten,
rijp en groen; toen en vandaag.
Het geluid van ‘onreine geesten’
die ook in onze samenleving het klimaat onder mensen verzieken,
klinkt ook vandaag.
Maar er staan ook regelmatig mensen op
die met gezag een zuivere boodschap verkondigen.
Profeten die in de wirwar van meningen
onderscheiden wat opbouwt en wat afbreekt.
Het zijn mensen die anderen ‘vrij-spreken’,
hun woord, hun boodschap bevrijdt.

Openingsgebed
Heer onze God, nooit houdt Gij op tot ons te spreken
bij monde van uw profeten:
maar in Jezus, uw Zoon,
is uw Woord ons het meest nabij.
Hij bevrijdt ons uit de slavernij van angst en schuld.
Maak ons hart bereid Hem te ontvangen
en laat ons gehoor geven aan zijn boodschap.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst,
in de eenheid van de heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alleluia
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven,
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Evangelie Marcus 1,21-28
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge
waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de Schriftgeleerden
maar als iemand die gezag bezit.
Er bevond zich in hun synagoge juist een man
die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen:
‘Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken?
Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten.
Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.’
Jezus voegde hem toe: ‘Zwijg stil en ga weg uit die man.’
De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.
Allen stonden zó verbaasd dat ze onder elkaar vroegen:
‘Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag!
Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.’
Snel verspreidde zijn faam zich
naar alle kanten over heel de streek van Galilea.

Woord van de Heer. Wij danken God

Overweging
In het evangelie van deze dag gaat in vervulling wat vele eeuwen daarvoor door Mozes is voorspeld: ‘Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet doen opstaan, zoals ik dat ben, een profeet naar wie gij moet luisteren, want hij zal woorden spreken die van God komen.’ Jezus is de profeet uit het eigen volk, waar Mozes over sprak; een Jood uit Palestina, die woorden spreekt die van God komen. Bij zijn eerste optreden als leraar in Kafarnaüm is het meteen al raak. Nadat er in de synagoge gelezen is uit de Thora en de Profeten, werd er, zoals gebruikelijk, gevraagd of een van de aanwezigen er iets over wil zeggen. Jezus, die op dat moment daar nog een volslagen vreemdeling was, is toen opgestaan. En terwijl Hij sprak was het heel stil in het Godshuis.
Jezus’ woorden maakten een verpletterende indruk. ‘De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,’ schrijft Marcus. Jezus lijkt te breken met de oude leer.
Of is het dezelfde leer, maar dan in een nieuw jasje gestoken,
opnieuw doorleefd en op een oorspronkelijke wijze verteld?
Anders dan de Schriftgeleerden, wist Jezus wel het hart van de mensen te raken.
Het leek wel of Jezus met God zelf had gesproken; of Hij door God zelf was aangeraakt.

Om God te ervaren is een schok nodig die van buiten ons komt, hoorde ik laatst, een schok waardoor het leven op zijn kop wordt gezet. Dat zien we bij voorbeeld gebeuren
bij de bekering van Saulus. Toen hij onderweg was naar Damascus werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem. En vergelijkbaar met die ervaring is wat er gebeurde toen Jezus daar in de synagoge van Kafarnaüm het woord voerde. Mensen kregen een schok, hun leven stond op z’n kop en ze wisten het heel zeker: God is ons in deze mens nabij gekomen.

Het waren niet alleen de woorden die Jezus sprak, het waren ook zijn daden die een
schok teweeg brachten. Want, zo lezen we: ‘Er bevond zich in de synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest.’ En Jezus bevrijdde hem.
Door zijn duiveluitdrijvingen toont Jezus dat er in Gods Rijk geen plaats is voor krachten die mensen, Gods kinderen, willen onderdrukken en vernietigen. In de bezeten wereld van zijn tijd klonken Jezus’ woorden van bevrijding. En altijd nog klinken zijn bevrijdende woorden in een bezeten wereld. Want ook in onze wereld zijn mensen bezeten door depressies, verslavingen, en door angstige onzekerheid over de toekomst. En er zijn heel veel mensen die anderen de weg willen wijzen; heel veel ‘profeten’ die zeggen te weten wat er moet gebeuren in deze tijd van pandemie. Er zijn sombere voorspellers die de wereld al zien vergaan en ‘optimisten’ of relschoppers die beweren dat alle genomen maatregelen onnodig zijn. Wie moet je geloven, wat is waar? Zoveel stemmen om je heen vanuit even zovele media. Hoe onderscheid je ware van valse profeten?

Jezus onderricht met een gezag dat Hij niet ontleent aan een ander. Hij laat zien wat het betekent om ten volle mens te zijn: liefdevol, moedig en wijs. Geen wonder dat Petrus op zeker moment getuigt:
‘Tot wie zouden wij anders gaan, Gij hebt woorden van eeuwig leven.’

En door naar Hem te kijken, Zijn woorden en daden te overwegen, kan ook ik leren hoe ik (een beetje meer) ten volle mens kan zijn.

Enkele vragen
* Raakt Jezus ook mijn hart met zijn woorden? Hoe – wanneer – welk woord?

Jezus heeft macht over onreine geesten, over ‘het kwade’.
* Zou Hij mij daar ook van kunnen verlossen / bevrijden? En heb ik dat nodig?
(We bidden er wel steeds om in het Onze Vader: …maar verlos ons van het kwade.)

In een wereld vol geweld, hebzucht, honger en kwaad worstelen we soms met het geloof
dat God in Jezus het kwade heeft overwonnen.
* Zie ik Hem aan het werk in kleine tekenen van liefde om mij heen?

* Zie ik daar ook tekenen van in onze eigen parochiegemeenschap?

Voorbede
– Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de kerk.
Dat zij door hun verkondiging van het evangelie en hun handelen
andere mensen bemoedigen en hen zoals Jezus,
nieuwe hoop en kansen tot leven geven.
Laat ons bidden…

– Bidden we voor alle mensen die, vaak ongezien,
zieke en gekwetste mensen opzoeken
en hen nieuwe levensmoed geven.
Dat zij kracht vinden in het evangelie
en dat hun voorbeeld aanstekelijk werkt voor anderen.
Laat ons bidden…

– Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat we luisteren naar de bevrijdende Boodschap van het evangelie
en ons in onze kleine en grote keuzes laten leiden
door Jezus’ goedheid en mildheid voor elke mens die Hij ontmoette.
Laat ons bidden….

Voeg uw eigen intenties toe……..

Vatten we onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader …

Geestelijke communie
Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee U mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten.
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik:
aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer, en mijn God.

Korte Stilte

Slotgebed en Zegen
Je christen-zijn moet je altijd waar maken in woord én daad – zegt God –
zoals Jezus deed.
Op bepaalde momenten zal van je gevraagd worden
dat je over Mij vertelt en dat je van je geloof in Mij getuigenis aflegt.
Op andere momenten zal men van je verwachten
dat je geloof concreet wordt
in trouwe dienstbaarheid en in een blijvende zorg voor rechtvaardigheid.
Zeggen en doen wat je zegt, zal voor anderen én voor jezelf
een bron van vreugde zijn.
Moge de goede God ons daartoe zegenen
+ de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Slotlied
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw; alleluja, alleluja.

Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood; alleluja, alleluja.

Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt.
die in ons hart haar rijk begint; alleluja, alleluja.

Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat;
zingt voor de God die zingen laat; alleluja, alleluja.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.