Signalen van hoop, troost en bemoediging 42

Zaterdag, de negende dag van de Pinksternoveen

We bidden voor een rijke werking van de heilige Geest

1. Openingsgebed (uit de gebeden hieronder) 

Gebed tot de heilige Geest
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen, en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer. Amen.

Gebed tot de Geest die alles wat leeft doordringt
Heer Jezus Christus, Gij doet uw Geest waaien over de aarde. Naamloos is Hij aanwezig in alle goeds dat onder ons tot stand komt.
Hij doordringt alles wat leeft. Waar liefde wordt gegeven en ontvangen, daar is Hij. Waar geluk groeit en troost gebracht wordt, ervaren we Hem. Waar ogen opengaan voor een nieuwe toekomst daar is Hij werkzaam. Kom dan, Geest van God, vervul met uw kracht ons mensenhart en vernieuw het aanschijn van onze aarde. Amen.

Aanroepingen
God van alle leven,
zend uw Geest om allen te troosten die zich machteloos en eenzaam voelen.
Schepper van het licht, zend uw Geest om hoop te brengen
aan mensen voor wie de toekomst duister is.
Stem die ons roept, zend uw Geest over alle gedoopten
en vuur hen aan tot dienstbaarheid.
Schenker van vrede, zend uw Geest om rust te brengen
waar mensen leven in ruzie en conflict.
Barmhartige liefde, zend uw Geest om vergeving te schenken
aan allen die gevangen zitten in schuld en kwaad.
God, onze Redder, zend uw Geest, de trouwe Helper,
om allen bij te staan die ernstig ziek zijn,
en om hen te sterken die rouwen om iemand die gestorven is.

2. Uit de Heilige Schrift
‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord; immers Johannes doopte met water, maar jullie zullen, binnen enkele dagen gedoopt worden in heilige Geest. (Hand. 1,4-5)

3. N.a.v. het thema en de tekst hierboven
Heer, om de Kerk haar werk te kunnen laten verrichten en een daadkrachtig werktuig te doen zijn voor de vestiging van uw Koninkrijk, heeft ze steeds de rijke werking van de gaven van de heilige Geest nodig. Door de hele kerkgeschiedenis heen hebben we de Geest aan het werk gezien. En met deze noveen vragen wij dat dit ook in onze dagen mag gebeuren. We bidden dat Gods volk door Gods Geest wordt toegerust om Gods bevrijdende werk op aarde voort te kunnen zetten.

4. Gebed
Heer, ik vraag U: stort ook over mij uw heilige Geest uit zoals destijds in de bovenzaal op Pinksteren over de apostelen en Maria. Verleen mij de genade om alles te vermijden wat mijn verhouding met U in de weg staat. Help me om U in mijn leven steeds op de eerste plaats te zetten. Amen

5. Slotlied (uit de liederen hieronder) 

Kom, Schepper Geest
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Geest die vuur en liefde zijt
Geest, die vuur en liefde zijt, Geest die leeft van eeuwigheid,
voortkomt van de Zoon en Vader, leid, o Heer, ons altijd nader
door uw liefde, door uw licht, tot uw heilig aangezicht.

Geest van wijsheid, Geest van raad, aller dingen zuiv’re maat.
Trooster, die met wond’re krachten bijstaat wie in leed versmachten;
wees ons op de levenszee: vaste baak en veil’ge ree.

Geest, die waakzaam zijt en sterk, hoed het schip van Christus’ kerk.
Stuur het tot aan ’t zalig ende, tot der tijden loop zich wende,
van deez’ onbestendigheid, in uw stralend’ eeuwigheid.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En U in waarheid aanbidden.

Een gezang uit de Mis van Pinksteren
Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor ’t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond.

Maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
dat ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.