Signalen van hoop, troost en bemoediging 40

Donderdag, de zevende dag van de Pinksternoveen

We bidden dat we krachtig van het evangelie mogen getuigen

1. Openingsgebed (uit de gebeden hieronder)

Gebed tot de heilige Geest
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen, en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer. Amen.

Gebed tot de Geest die alles wat leeft doordringt
Heer Jezus Christus, Gij doet uw Geest waaien over de aarde.
Naamloos is Hij aanwezig in alle goeds dat onder ons tot stand komt.

Hij doordringt alles wat leeft.
Waar liefde wordt gegeven en ontvangen, daar is Hij.
Waar geluk groeit en troost gebracht wordt, ervaren we Hem.
Waar ogen opengaan voor een nieuwe toekomst daar is Hij werkzaam.
Kom dan, Geest van God, vervul met uw kracht ons mensenhart
en vernieuw het aanschijn van onze aarde. Amen.


Aanroepingen

God van alle leven,
zend uw Geest om allen te troosten die zich machteloos en eenzaam voelen.
Schepper van het licht, zend uw Geest om hoop te brengen
aan mensen voor wie de toekomst duister is.
Stem die ons roept, zend uw Geest over alle gedoopten
en vuur hen aan tot dienstbaarheid.
Schenker van vrede, zend uw Geest om rust te brengen
waar mensen leven in ruzie en conflict.
Barmhartige liefde, zend uw Geest om vergeving te schenken
aan allen die gevangen zitten in schuld en kwaad.
God, onze Redder, zend uw Geest, de trouwe Helper,
om allen bij te staan die ernstig ziek zijn,
en om hen te sterken die rouwen om iemand die gestorven is. 

2. Uit de Heilige Schrift
‘Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven
totdat je wordt toegerust met kracht van boven.’ (Lucas 24,49)

3. N.a.v. het thema en de tekst hierboven
De apostelen trokken drie jaar met Jezus op. Zij zagen zijn wonderen, ervaarden zijn liefde, en luisterden naar zijn onderricht. Zij hielden van Hem, en toch lieten ze Hem op het moment van beproeving in de steek. Ze waren nog niet klaar voor de taak waartoe Jezus hen riep. Ze moesten nog worden toegerust met de kracht van de heilige Geest. Zo is het ook met ons. Als wij de boodschap van het evangelie met anderen willen delen hebben ook wij de kracht van de heilige Geest nodig. En de enige manier waarop de heilige Geest ons leven werkelijk kan beïnvloeden is de beslissing onze zelfvoldaanheid onder ogen te zien en God te vragen ons leven in de juiste richting te leiden.

4. Gebed
Hemelse Vader, ik erken dat ik trots ben en vol van mezelf. Toch wil ik me graag met U verbinden. Zend me dan uw heilige Geest met al zijn liefde en gaven die ik nodig heb om christen te zijn zoals U dat wilt. Ik beveel U onze gebedsgroep aan, onze parochiegemeenschap, onze Kerk. Zend ons uw heilige Geest van liefde en kracht zodat wij instrumenten mogen worden van uw Koninkrijk.

5. Slotlied (uit de liederen hieronder)

Kom, Schepper Geest
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Geest die vuur en liefde zijt
Geest, die vuur en liefde zijt, Geest die leeft van eeuwigheid,
voortkomt van de Zoon en Vader, leid, o Heer, ons altijd nader
door uw liefde, door uw licht, tot uw heilig aangezicht.

Geest van wijsheid, Geest van raad, aller dingen zuiv’re maat.
Trooster, die met wond’re krachten bijstaat wie in leed versmachten;
wees ons op de levenszee: vaste baak en veil’ge ree.

Geest, die waakzaam zijt en sterk, hoed het schip van Christus’ kerk.
Stuur het tot aan ’t zalig ende, tot der tijden loop zich wende,
van deez’ onbestendigheid, in uw stralend’ eeuwigheid.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En U in waarheid aanbidden.

Een gezang uit de Mis van Pinksteren
Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor ’t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond.

Maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
dat ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.