Signalen van hoop, troost en bemoediging 27

DE VIERDE ZONDAG VAN PASEN 

ROEPINGENZONDAG

Openingsgebed

Heer Jezus, zend ons uw Geest, en laat Die ons helpen de Schrift te lezen zoals U die verklaarde aan de leerlingen onderweg naar Emmaüs. Met uw verklaring van de Schriften hielp U hen Gods aanwezigheid te ontdekken in de verwarrende gebeurtenissen van uw veroordeling, lijden en sterven. En zij herkenden U toen U het brood nam, de zegen uitsprak, het brood brak en het hun toereikte. Op die manier werd voor hen het kruis, dat het einde leek van alle hoop, de Bron van nieuw leven en van Verrijzenis.

Maak het stil in ons zodat we uw stem kunnen horen in de Schepping en de Schriften, in de verwarrende gebeurtenissen ook van onze tijd, in de mensen om ons heen, vooral in de armen en in hen die lijden. Laat uw woord ons de juiste richting wijzen zodat ook wij, net als de Emmaüsleerlingen, de kracht van uw verrijzenis mogen ervaren en ook wij gaan getuigen van uw aanwezigheid in ons midden als de Bron van alle Liefde, solidariteit en vrede. We vragen U dit, Jezus, zoon van Maria, U die ons de Vader openbaarde en ons uw Geest zond. Amen.

Het Evangelie van de zondag (Joh. 10,1-10)

In die tijd zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen zij niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemde niet kennen.”
Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.”

Een korte gedachte bij het evangelie

In het evangelie zegt Jezus van zichzelf dat Hij de goede Herder is. En op deze zondag noemt Hij zichzelf de deur die toegang geeft tot redding en geluk. Hij is gekomen om ons te bevrijden opdat wij ‘leven zouden bezitten en wel in overvloed’. De basis voor dat overvloedige leven is een intieme en vriendschappelijke relatie met Hem, de goede Herder. Vanuit die liefdevolle verhouding wil de Herder niets liever dan dat wij ons door Hem in de juiste richting laten leiden naar groene weiden en frisse wateren. Bij Hem zijn we geborgen, ook in donkere tijden, voor nu en altijd veilig bij Hem. Dat is wat Jezus bedoelt met ‘leven bezitten en wel in overvloed’.
In deze lezing stelt Jezus zichzelf tegenover ‘fake messiassen’, dieven en rovers noemt Hij die. Ze zijn alleen maar uit op eigen voordeel. Bij Jezus zien we het tegendeel: een zichzelf opofferende liefde.
Wat zou er gebeuren als verdwaalde schapen door de Liefde van de goede Herder weer naar huis worden geleid? Misschien gaan ze (gaan we) dan ook een leven leiden naar het voorbeeld van de goede Herder. En hoe zou de wereld er dan gaan uit zien?

Gebed op Roepingenzondag
Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingenzondag. Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Je komt als geroepen’. Er zijn dit jaar op Roepingenzondag geen publieke vieringen in de kerken maar bidden om roepingen kan gelukkig ook vanuit huis.

Getrouwe God, wij danken U dat wij bestaan
en leven mogen vanuit uw genade.
Want onze namen staan geschreven in de palm van uw hand.

U hebt met uw volk een Verbond gesloten
en bent met ons op weg gegaan.
U leidde ons door de woestijn
en bracht ons binnen in het beloofde land.

In Jezus uw Zoon hebt U zich geopenbaard
als een barmhartige en zorgzame God.
U roept ons op om in navolging van Hem
in woord en daad getuigen te zijn
van de komst van uw koninkrijk.

Wij bidden U om uw Geest van wijsheid en raad
om gehoor te geven aan uw roepstem.
Mogen wij ons zo in dienst stellen van uw Evangelie
en bouwen aan een wereld naar uw hart.

Wij bidden U dat door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer,
Hij die met ons is van eeuwigheid
tot eeuwigheid. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.