PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER

Zondag 28 maart

Ontsteken van het licht
Wij wenden ons naar Uw licht.
Uw licht zoeken wij vanuit onze duisternis.
Als Uw licht verschijnt
dan wordt zelfs het duister weer helder,
dan wordt ons de nacht als de dag.

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Toen Jezus naar zijn stede ging
zes dagen voor zijn lijden,
toen naderde een lange stoet
die Hem een welkom wijdde.

Refrein: Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
Gezegend die komt in de
Naam van de Heer.

Zij hebben kleren uitgespreid,
Hem toegezwaaid met palmen;
zij lieten heel Jeruzalem
van hun nieuw lied weergalmen. Refrein

De kinderen der Joden mee,
zij wilden Jezus prijzen;
zij zongen met hun hoge stem
op nooit gezongen wijzen. Refrein

Wij voeren naar Jeruzalem
de Koning met ons mede;
wij trekken uit het Oud Verbond
om ’t Nieuwe te betreden. Refrein

Jeruzalem, o hemelstad,
hier komt uw Koning binnen;
de vijandschappen gaan voorbij
de liefde mag beginnen. Refrein

Inleidend woord
Vandaag, op Palmzondag, staan wij aan het begin van de Goede Week. In deze week herdenken wij het Paasmysterie waarop wij ons sinds het begin van de Veertigdagentijd door vasten, gebed en naastenliefde voorbereiden. Christus is zijn stad Jeruzalem binnengegaan om door zijn lijden, dood en verrijzenis dit Paasmysterie te voltrekken. Laten wij daarom met geloof en eerbied deze intocht herdenken en de Heer volgen. Hij geve ons dat wij als volgelingen van zijn kruis ook mogen delen in zijn verrijzenis en in zijn leven.

Openingsgebed
Almachtige eeuwige God, om aan de mensen een voorbeeld te geven van nederigheid hebt Gij gewild dat onze Verlosser mens werd zoals wij en de dood onderging aan het kruis.
Geef dat wij ter harte nemen wat zijn lijden ons te zeggen heeft en deel hebben aan zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste lezing: Jes., 50, 4-7
In deze tekst van de dienaar van Jahwe herkenden de eerste christenen de lijdende Christus.

God de Heer heeft Mij de gave van het woord geschonken: Ik versta het de ontmoedigden moed in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord, elke morgen richt Hij het woord tot Mij en Ik luister met volle overgave. God de Heer heeft tot Mij gesproken en Ik heb Mij niet verzet, Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood Ik aan wie Mij sloegen, mijn wangen aan wie Mij de baard uitrukten, en mijn gezicht heb Ik niet afgewend van wie Mij smaadden en Mij bespuwden. God de Heer zal Mij helpen: daarom zal Ik niet beschaamd staan en zal Ik geen spier vertrekken. Ja, Ik weet dat Ik niet te schande zal worden.

Woord van de Heer             Wij danken God

Tweede Lezing: Fil 2, 6-11
In zijn brief aan de Filippenzen maakt Paulus duidelijk dat niet het lijden, maar de verheerlijking van Jezus Christus het laatste woord heeft.

Broeders en zusters, Hij, die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.

Woord van de Heer             Wij danken God

Vers voor het evangelie
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is.

Evangelie Mc., 14, 1 – 15, 47
Het lijdensverhaal volgens Marcus wordt vandaag gelezen. Deze tekst van Marcus over het lijden en de dood van Jezus staat in groot contrast met de tekst van de intocht in Jeruzalem waarbij de mensen Jezus met groot enthousiasme begroeten. Het laat het tweezijdige karakter zien van deze zondag: ‘Hosanna – toejuiching’ en ‘Ze lachen met mij, allen die mij zien, ze grijnzen en ze schudden met het hoofd. Hij steunt toch op de Heer? Laat Die hem dan bevrijden, laat Die hem redden, als Hij hem bemint.’ (Psalm 22) 

Hier volgt een korte samenvatting van het evangelie / het lijdensverhaal.

Jezus heeft met zijn leerlingen het paasmaal gegeten, daarna zijn ze naar de Olijfberg gegaan. Marcus benadrukt Jezus’ angst, de wreedheid van zijn proces en zijn totale verlatenheid op het kruis. Maar in deze afschuwelijke eenzaamheid daagt plots het licht uit de duisternis. Een heidense honderdman belijdt zijn geloof in de Zoon van God.
(‘De honderdman die tegenover Hem post had gevat en zag dat Hij onder zulke omstandigheden de geest had gegeven, riep uit: ‘Waarlijk, deze mens was een Zoon van God’). En een stenen tempel wordt vervangen door een Tempel die niet door mensenhanden is gemaakt.
(‘Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden is gemaakt.’……….  ‘Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot onder in tweeën’ – God woont vanaf dan in het hart van de mensen).

Overweging
Vorig jaar hebben we de gehele Goede Week niet in de kerk kunnen vieren en nu, dit jaar, zijn we gebonden aan een maximaal aantal deelnemers. Dat is heel jammer. Want juist in deze bijzondere week die begint op Palmzondag en uitloopt op het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, op Pasen, zouden we dit geweldige feest heel graag samen willen vieren en elkaar daarbij in levende lijve willen ontmoeten. De papieren ‘viering’, die u hierbij ontvangt, een livestream via internet of een tv uitzending van de Eucharistie kunnen zo’n echte viering in de eigen parochiekerk bij lange na niet vervangen. Maar laten we blij zijn dat we deze liturgische hoogtijdagen, via een aantal alternatieve kanalen, toch nog kunnen vieren en ons zo een beetje verbonden mogen weten met elkaar.
Palmzondag is een dag met twee kanten: een dag van ‘Hosanna’ en van ‘Kruisig Hem’.
We herdenken Jezus’ intocht in Jeruzalem: gezeten op een ezel, als beeld voor een dienende koning, en met mensen die zwaaien met palmen en hun mantels voor hem op de grond uitspreiden. We weten nu ook wat er daarna komt, na die glorieuze intocht.
Zij die geroepen hebben ‘Hosanna, Zoon van David’, roepen niet veel later ‘wij hebben geen andere koning dan de keizer, weg met Hem, kruisig Hem.’ Kennelijk zitten wij mensen zo in elkaar; vandaag dit en morgen dat. Zodoende is Palmzondag een dag die ook ons een spiegel voorhoudt. De menselijke tegenstrijdigheid wordt ons in deze Goede Week duidelijk voor ogen gesteld. Alleen al als we kijken naar de hoofdrolspelers in de komende dagen: Petrus, Judas Iskariot, Pilatus; het is zo herkenbaar en het blijkt dat wij als mensen in staat zijn tot het beste, maar ook tot het slechtste.
Jezus heeft alles geprobeerd in Jeruzalem, maar die stad heeft haar poorten gesloten gehouden voor Zijn liefde en barmhartigheid. Hier wordt ook het grote geheim van de vrijheid van ons mensen getoond waarin dus ook de trieste mogelijkheid besloten ligt om de genade van God te kunnen verwerpen.
Christus getuigde onomwonden en openlijk dat Hij Koning was. En natuurlijk was Hij meer dan Koning, Hij was Christus, de Zoon van de Allerhoogste, en toch tegelijk was Hij ook de lijdende dienstknecht die zich niet zou verzetten. De Zoon van God laat zich niet als een held binnenhalen, maar Hij komt op een nederige en zachtmoedige wijze, op het jong van een ezelin. Zo toont Hij ons een nieuwe weg. Een weg die we alleen met behulp van ons geloof helder kunnen zien en aanvaarden. Een weg van de minste, van de laatste plaats.

Laten we deze Heilige Week beschouwen en benutten als een middel, een kans om onze eigen levensweg intensiever toe te vertrouwen aan de barmhartige liefde van Christus zelf. Hoe worden we niet in deze crisistijd geconfronteerd met de eindigheid van het leven, met angst en onzekerheid. Maar na de duisternis en het lijden van Goede Vrijdag en de Stille  Paaszaterdag, mogen wij ondanks alles toch het ‘alleluia’ van Pasen tegemoet gaat.

Met dank aan Eric Fennis

Om bij stil te staan
* De dood van Jezus, het kruis waaraan Hij stierf, is als een brug tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. Heel zijn leven, lijden en dood vormen een brug naar ieder van ons: Hij is vertrouwd met alles wat menselijk is – zelfs met de dood.

* De hele Goede Week is de ‘Week van de brug’. Juist daarom is die week ‘Goed’.
En elke week waarin wij zelf bruggen bouwen tussen mensen is een Goede Week.

Gebed
Goede God, net als vorig jaar zullen velen van ons dit jaar weer geen palmtakje ontvangen.  Ze zullen dit takje, symbool van hoop en nieuw leven, moeten missen.
Maar wij geloven en vertrouwen dat Gij ons zegent, ons huis en allen die er wonen en werken, onze familie en vrienden en allen die ons dierbaar zijn.
Zegen alle zieken en hen die overleden zijn.
Blijf hen en ons nabij met uw zegen, vandaag en alle dagen in deze Goede Week
en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Voeg uw eigen intenties toe……..

Vatten we onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader …

Geestelijke communie
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee U mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten.
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer, en mijn God.

Korte Stilte

Slotgedachte en Zegen
Eén takje is ons genoeg, een groene tak van hoop ons gelovig aangereikt,
niet als een magische kracht maar als een krachtig symbool van nieuwe hoop.
Eén takje is ons genoeg, een groene twijg van vrede die vertelt van een goddelijke mens,
Jezus van Nazareth, en ons uitdaagt om zijn weg te gaan van dienende goedheid
en teder nabij-zijn. Eén takje is ons genoeg……
In de Naam van + de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

N.B. Vanuit de Mariakapel kunt u na Palmzondag een palmtakje ophalen.

Slotlied
O, Hoofd, vol bloed en wonden, met smaad gedekt en hoon.
O godd´lijk Hoofd, omwonden, met scherpe doornenkroon.
O Gij, die and´re kronen en glorie waardig zijt,
ik wil mijn hart U tonen dat met U mede lijdt.

Mijn God, die zonder klagen het zwaarste hebt doorstaan,
al wat Gij had te dragen, wie heeft het U gedaan?
Nooit wordt Gij meer verzwegen waar wij met mensen zijn:
als alles is geleden zult Gij ons leven zijn.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.