Signalen van hoop, troost en bemoediging 36

Zondag, de derde dag van de Pinksternoveen

We bidden voor de eenheid van de christenen

1. Openingsgebed (uit de gebeden hieronder) 

Gebed tot de heilige Geest
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen, en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer. Amen.

Gebed tot de Geest die alles wat leeft doordringt
Heer Jezus Christus, Gij doet uw Geest waaien over de aarde. Naamloos is Hij aanwezig in alle goeds dat onder ons tot stand komt.
Hij doordringt alles wat leeft. Waar liefde wordt gegeven en ontvangen, daar is Hij. Waar geluk groeit en troost gebracht wordt, ervaren we Hem. Waar ogen opengaan voor een nieuwe toekomst daar is Hij werkzaam. Kom dan, Geest van God, vervul met uw kracht ons mensenhart en vernieuw het aanschijn van onze aarde. Amen.

Aanroepingen
God van alle leven, zend uw Geest om allen te troosten die zich machteloos en eenzaam voelen.
Schepper van het licht, zend uw Geest om hoop te brengen
aan mensen voor wie de toekomst duister is.
Stem die ons roept, zend uw Geest over alle gedoopten
en vuur hen aan tot dienstbaarheid.
Schenker van vrede, zend uw Geest om rust te brengen
waar mensen leven in ruzie en conflict.
Barmhartige liefde, zend uw Geest om vergeving te schenken
aan allen die gevangen zitten in schuld en kwaad.
God, onze Redder, zend uw Geest, de trouwe Helper,
om allen bij te staan die ernstig ziek zijn,
en om hen te sterken die rouwen om iemand die gestorven is. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 36

Signalen van hoop, troost en bemoediging 35

De zevende zondag van Pasen 24 mei 2020

Stilte voor de Storm

Evangelie: Johannes 17, 1-11A
Nadat Hij gesproken had, keek Jezus omhoog naar de hemel en bad: “Vader, het uur is gekomen! Verheerlijk uw Zoon, zodat uw Zoon U kan verheerlijken. U hebt Hem macht gegeven over alle mensen. Geef hen daarom eeuwig leven. Dat wil zeggen dat ze U, de enige waarachtige God, leren kennen en ook degene die U gezonden heeft: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door te doen wat U aan Mij hebt gevraagd. Vader, laat Mij nu zitten aan uw zijde en bekleed Mij met de heerlijkheid die Ik bij U had nog voor de wereld er was. Ik heb uw naam kenbaar gemaakt aan de mensen uit de wereld, die U Mij hebt toevertrouwd. Ze hebben goed naar uw woord geluisterd. Nu weten ze, dat alles wat U Mij gegeven hebt, van U komt. Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik aan hen doorgegeven, en zij hebben die aangenomen. Ze weten dat Ik van U ben uitgegaan En ze hebben geloofd dat U Mij hebt gezonden. Voor hen bid Ik, maar niet voor de wereld. Ik bid voor hen die U Mij hebt toevertrouwd, omdat ze van U zijn. Alles wat van Mij is van U en alles wat van U is, is van Mij. Zo is mijn heerlijkheid in mijn leerlingen zichtbaar geworden. Ik ben al niet meer in de wereld, maar zij, zij blijven in de wereld achter, terwijl Ik naar U toe kom.” Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 35

Signalen van hoop, troost en bemoediging 34

Zaterdag, de tweede dag van de Pinksternoveen

We bidden voor de vernieuwing van de Kerk

1. Openingsgebed (een van de gebeden hieronder)

Gebed tot de heilige Geest
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen, en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer. Amen.

Gebed tot de Geest die alles wat leeft doordringt
Heer Jezus Christus, Gij doet uw Geest waaien over de aarde. Naamloos is Hij aanwezig in alle goeds dat onder ons tot stand komt. Hij doordringt alles wat leeft. Waar liefde wordt gegeven en ontvangen, daar is Hij. Waar geluk groeit en troost gebracht wordt, ervaren we Hem. Waar ogen opengaan voor een nieuwe toekomst daar is Hij werkzaam. Kom dan, Geest van God, vervul met uw kracht ons mensenhart en vernieuw het aanschijn van onze aarde. Amen.

Aanroepingen
God van alle leven, zend uw Geest om allen te troosten die zich machteloos en eenzaam voelen.
Schepper van het licht, zend uw Geest om hoop te brengen
aan mensen voor wie de toekomst duister is.
Stem die ons roept, zend uw Geest over alle gedoopten
en vuur hen aan tot dienstbaarheid.
Schenker van vrede, zend uw Geest om rust te brengen
waar mensen leven in ruzie en conflict.
Barmhartige liefde, zend uw Geest om vergeving te schenken
aan allen die gevangen zitten in schuld en kwaad.
God, onze Redder, zend uw Geest, de trouwe Helper,
om allen bij te staan die ernstig ziek zijn,
en om hen te sterken die rouwen om iemand die gestorven is. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 34

Signalen van hoop, troost en bemoediging 33

Vrijdag, de eerste dag van de Pinksternoveen

We bidden voor Israël, het volk van het Verbond

1. Openingsgebed (een van de gebeden hieronder)

Gebed tot de heilige Geest

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen, en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer. Amen.

Gebed tot de Geest die alles wat leeft doordringt
Heer Jezus Christus, Gij doet uw Geest waaien over de aarde. Naamloos is Hij aanwezig in alle goeds dat onder ons tot stand komt.
Hij doordringt alles wat leeft. Waar liefde wordt gegeven en ontvangen, daar is Hij. Waar geluk groeit en troost gebracht wordt, ervaren we Hem. Waar ogen opengaan voor een nieuwe toekomst daar is Hij werkzaam. Kom dan, Geest van God, vervul met uw kracht ons mensenhart en vernieuw het aanschijn van onze aarde. Amen.

Aanroepingen
God van alle leven, zend uw Geest om allen te troosten die zich machteloos en eenzaam voelen.
Schepper van het licht, zend uw Geest om hoop te brengen
aan mensen voor wie de toekomst duister is.
Stem die ons roept, zend uw Geest over alle gedoopten
en vuur hen aan tot dienstbaarheid.
Schenker van vrede, zend uw Geest om rust te brengen
waar mensen leven in ruzie en conflict.
Barmhartige liefde, zend uw Geest om vergeving te schenken
aan allen die gevangen zitten in schuld en kwaad.
God, onze Redder, zend uw Geest, de trouwe Helper,
om allen bij te staan die ernstig ziek zijn,
en om hen te sterken die rouwen om iemand die gestorven is.
Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 33

Signalen van hoop, troost en bemoediging 32

OPENINGSGEBEDEN EN SLOTLIEDEREN
(voor de noveen die vrijdag begint) 

Gebed tot de Heilige Geest
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen, en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer. Amen. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 32

Signalen van hoop, troost en bemoediging 31

Hemelvaart van de Heer

Evangelie Matteüs 28,16-20
In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg, die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen zij zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 31

Signalen van hoop, troost en bemoediging 30

De zesde zondag van Pasen 17 mei 2020

Voor deze zondag twee verschillende vertalingen van de evangelielezing en daarbij ook twee overwegingen

Laten we elkaar liefhebben!

Jezus zei tot zijn vrienden: ‘Als jullie van Mij houden, moeten jullie doen wat Ik belangrijk vind. Ik zal de Vader vragen jullie een Helper te geven. Iemand die altijd bij jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie dus niet achter als wezen: Ik kom bij jullie terug. Op die dag zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben. Wie doet wat Ik belangrijk vind, is iemand die van Mij houdt. Wie van Mij houdt zal ondervinden hoe God de Vader hém liefheeft, en ook Ik zal van hem houden. En Ik zal Mij aan hem openbaren.’ (Joh. 14, 15-21) Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 30

Signalen van hoop, troost en bemoediging 29

OP ZONDAG 10 MEI IS DE KERK OPEN VAN 11.30 u. – 12.30 u.
EEN ROOS AFHALEN – EEN GAVE BRENGEN VOOR DE VOEDSELBANK
AANBIDDING MET ROZENKRANSGEBED (12.10 u.)

De vijfde zondag van Pasen 10 mei

LAAT UW HART NIET VERONTRUST WORDEN
DE HEER BLIJFT VOOR ONS ZORGEN, HIJ LAAT ONS NIET ALLEEN

Inleiding
Van heel veel kanten wordt ons gesuggereerd hoe we gelukkig kunnen worden. Sommige mensen zoeken het in de astrologie, anderen bij goede of soms kwade geesten, en weer anderen in geld of bezit, een luxe woning, een snelle auto. Jezus zegt vandaag: ‘Ik ben de Weg naar het ware geluk.’ Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Signalen van hoop, troost en bemoediging 29