HEILIGE KERSTAVOND, OM THUIS TE BIDDEN

24 december

HEILIGE KERSTAVOND
In de diepe stilte midden in de nacht is het Woord dat bij God was, en dat God is, mens geworden. ‘Aan allen die het aanvaarden geeft Hij het vermogen kinderen van God te worden (Joh. 1,12).’

Ontsteken van het Licht dat schijnt in de duisternis
(Heel veel parochianen steken deze avond om 20.00 uur een kaars aan. Met het licht van al die kaarsen die we op hetzelfde moment ontsteken getuigen we van Gods liefde en betrokkenheid bij deze wereld en weten we ons ook heel direct verbonden met elkaar).

Openingslied
Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam;
die, lijk ons d’ouden zongen,
uit Jesse ’t leven nam;
nu heeft zij bloem gebracht,
in ’t midden van de winter,
in ’t midden van de nacht.

O rozenstruik, Maria, o alderpuurste Maagd:
van u zingt Isaias,
van ’t bloemken, dat gij bracht;
want eeuwig in Gods raad
lag dat gij ’t Kind zoudt baren
tot alder wereld baat.

Wij bidden u Maria om ’t Kind dat op u loech,
om deez’lief bloemkes smarten,
die het voor ons verdroeg:
wil ons toch hulpe zijn,
dat wij U mogen maken
een woning fraai en fijn.

Openingsgebed
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hier ben ik God, op deze vreemde Kerstavond,
alleen of in kleine kring,
maar ik weet me verbonden met heel veel andere mensen
die vanavond het feest van Jezus’ geboorte willen vieren.
Ik vraag U: wees hier aanwezig
met uw troost en uw ontferming.
Help ons mensen,
om ondanks alles iets moois te maken van dit Kerstfeest.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie Lucas 2,1-14
Heden is u een Redder geboren

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinus landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea: naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.

Overweging
Kerstmis heeft in onze samenleving verschillende betekenissen. Voor de een betekent het cadeaus geven en ontvangen, een ander vindt het heerlijk om op die dag vrij te zijn, niet te hoeven werken, en voor velen is het een familiefeest, thuis, gezellig met elkaar, met kinderen en kleinkinderen, hoewel dat er dit jaar helaas niet in zit. Voor velen wordt het een eenzame Kerst.
Voor christenen is de kern van Kerstmis dat God mens wordt, in het kind van Bethlehem. Het gaat ons verstand te boven: ‘God wordt mens.’ Hij wordt kind van mensen opdat wij kinderen van God zouden worden. Een kind opent toekomst, we denken bij een kind aan een heel leven dat gaat groeien. Maar we zijn ons er ook van bewust dat een kind geboren wordt in een wereld die verre van volmaakt is. Zo was het ook bij de geboorte van Jezus: Hij opent voor ons een nieuwe toekomst, een toekomst met God. Maar al meteen bij de geboorte was het niet zoals het hoort te zijn: er was geen plaats voor Hem, zijn huis was een stal en zijn bedje een voerbak voor de dieren. Voor kinderen in onze tijd zijn er ook problemen, afschuwelijke problemen soms. De apocalyptische beelden van gezinnen met kleine kinderen op het eiland Lesbos, die door poelen van vuil regenwater en modder baden en tenten die door stormachtige weersomstandigheden worden weggeblazen, zijn daarvan een schrijnend voorbeeld van. Wat een contrast met het wonder van de geboorte, met het gegeven dat een kind het meest dierbare is dat ouders kan overkomen. Een van onze wensen op dit kerstfeest mag dan ook zijn dat alle kinderen tot hun recht komen.
God is op aarde verschenen in het kind van Bethlehem. ‘Heden is u een Redder geboren’, zegt de engel tegen de herders.
Eeuwen en eeuwen lang hebben mensen gewacht. Hopend en twijfelend zagen ze uit naar Gods reddende liefde. De deur van hun hart stond open voor de komst van de Messias. Net als Maria waren ze in alle eenvoud verlangend en verwachtend, bereid om Gods Liefde te ontvangen. Door die ontvankelijke houding was de tijd er rijp voor en dan is het zover: ‘Heden is u een Redder geboren’.
Bent u ook in alle eenvoud op zoek naar een redder? Staat de deur van uw hart ook open? En waar zoekt u hem dan, in wie denkt u hem te vinden? Al vanaf het begin van de mensheid zijn er koningen en keizers geweest die zichzelf beschouwden als de redders, van de wereld. Vooral Romeinse keizers meenden redders te zijn. Alles wat ze aan hun volk meedeelden noemden ze ‘blijde boodschap’, ‘evangelie’. Ze dachten dat zij door hun optreden de wereld voorgoed zouden veranderen en een ideale situatie zouden scheppen. Ook verschillende huidige machthebbers passen in dat rijtje van vermeende verlossers. ‘Wij zullen de wereld voorgoed veranderen’, beweren ze in de verkiezingscampagne. En veel mensen hechten er geloof aan omdat ze hunkeren naar vrede en eenheid. Omdat ze wanhopig op zoek zijn naar een redder, die hen kan leiden uit de grote problemen van deze tijd. Maar geen enkele machthebber, hoe belangrijk soms ook, zal die verwachtingen waar kunnen maken. Wat hij al niet kan doen, de redder is hij niet.
‘Heden is u een Redder geboren.’ De echte Redder, de Verlosser van de mensheid is gekomen in het Kind van Bethlehem. En dat ‘heden’ van de kerstnacht van ruim 2000 jaar geleden is niet in het verleden verdwenen. Het is ook het ‘heden’ van nu. Wanneer wij ons hart openen voor dit kind, wanneer we onze handen openen en willen ontvangen wat God ons aanbiedt, dan is dat ‘heden’ echt ‘vandaag’. ‘Heden is u een Redder geboren.’
Ik weet het: we leven in een wereld waar nog altijd veel wordt geleden, waar de vrede vaak nog ver te zoeken is. Maar het begin is er en het zal zich doorzetten: de hemel en de aarde zijn voorgoed met elkaar verbonden. Het kind in de kribbe, God – met- ons is daar het teken van. Hij verbindt ons met de hemel, door Hem is onze toekomst veilig. En Hij wil niets liever dan dat die verbondenheid met de hemel, onze verbondenheid met elkaar zal stimuleren.
Moge de sfeer van deze avond, ondanks de lock down, de vrede weerspiegelen waar de engelen van zongen in de Kerstnacht: ‘Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.’ Ik wens u een Zalig Kerstmis.

Een korte stilte

Voorbede
Laten we bidden, tot onze God, die geboren is als een klein hulpeloos kind om bij de mensen te zijn.

* Voor iedereen die in deze vreemde tijd Kerstmis viert, dat het ondanks alles een mooi en vreugdevol feest wordt voor ons allen.

* Voor alle mensen die gestorven zijn aan corona, voor hen die ziek zijn, maar ook voor de mensen die door de corona-crisis hun werk zijn verloren of anders in moeilijkheden zijn geraakt.

* Om ‘vrede op aarde’, vooral voor hen die moesten vluchten door oorlogsgeweld.

* Voor onze eigen familie en vrienden, om voorspoed en geluk voor ons allen. (Hier kunt u misschien enkele mensen met name noemen, die een gebed kunnen gebruiken, familieleden die het moeilijk hebben of zij die misschien juist iets gevierd hebben of nog te vieren hebben).

* En voor onze lieve doden. Dat zij voor altijd gelukkig zijn bij onze God. (ook hier kunt u eventueel enkele mensen noemen, die u kort of langer geleden ontvallen zijn).

Al deze gebeden klinken mee in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft:

Onze Vader …

Zegenwens
Moge er vrede groeien in ons leven, dat de Ster van Bethlehem ons de weg mag wijzen naar een nieuwe tijd, voorbij aan geweld en zinloosheid, voorbij aan vervuiling, met aandacht voor elkaar, vervuld van liefde en goedheid, Gods Rijk op aarde. Moge de goede God ons daartoe zegenen + de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Slotlied
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer

Hulploos Kind, heilige Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge’U rijkdom ontzegd,
wordt Ge’op stro en in doeken gelegd.
Leer me’ U danken daarvoor.
Leer me’ U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vrede’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.