DRIEKONINGEN/OPENBARING VAN DE HEER, OM THUIS TE BIDDEN

3 januari

DRIEKONINGEN/OPENBARING VAN DE HEER

Ontsteken van het Licht dat schijnt in de duisternis

Inleiding
Vandaag vieren we de Openbaring van de Heer voor alle volkeren, dus ook over alle grenzen heen. Drie Wijzen uit het Oosten helpen ons daarbij. Zij leren ons door de oppervlakte heen te kijken en te ontdekken dat dit kind dat in Bethlehem geboren is, van universele betekenis zal blijken te zijn. Openbaren: dat wat nog verborgen is, wordt kenbaar gemaakt en wordt dan ook richtinggevend. De drie Wijzen hebben dit begrepen: zij gaan langs een andere weg terug. Nu wij nog!

Openingslied
1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
Daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,
Van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis.

3. D’ herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
“Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl’em is de stede, waar ’t is geschied voorwaar.” Kyrieleis.

4. D’heilige drie Koon’gen uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerhand.
Z’offerden ootmoedelijk myr’, wierook ende goud
t’ere van den Kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.

Openingsgebed
In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

God, Gij hebt vandaag aan de volkeren
door een ster die hen leidde
uw eniggeboren Zoon geopenbaard.
Wij bidden U: leid ons, die U reeds kennen door het geloof,
tot het aanschouwen van uw heerlijkheid.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie Matth. 2,1-12
Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het Oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: “Te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Bethlehem, landstreek van
Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.”
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.”
Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Overweging
De Wijzen uit het Oosten kunnen worden gezien als mensen op hun levensweg. Als mensen die altijd op zoek zijn, zich in iedere fase van hun leven blijven verwonderen en vragen blijven stellen: wie ben ik; waar kom ik vandaan; wat wil ik bereiken; wat is mijn diepste verlangen…..
De ster in het verhaal verbeeldt alles waardoor wijze mensen op zoek gaan, zich laten leiden door een hemels licht, door een teken dat gezien kan worden door ieder die zijn ogen en zijn hart ervoor opent. Dat licht werd niet gezien door de religieuze leiders van Jezus’ eigen volk. Tegenover deze mensen uit het jodendom met hun gesloten harten, stelt het verhaal de open heidense buitenlanders. Van huis kenden ze geen bijbels verhaal over de geboorte van een nieuwe koning, maar in hun hart leefde wel het verlangen naar redding. Ze ondernamen een barre tocht, ze hadden er alles voor over, om de koning van de Joden te vinden en Hem hun hulde te brengen. Ze kwamen uit het Oosten, zo zegt het
verhaal, heel vaag. Uit het Oosten dat kan zijn: uit Perzië, uit Oost Syrië, of Arabië. Maar het betekent eerder nog dat wijze mensen uit ver afgelegen plaatsen zich door een hemels licht in beweging laten zetten in tegenstelling tot de zogenaamde wijzen in Jeruzalem, die vlakbij dit wereldgebeuren in Bethlehem woonden maar er ziende blind voor zijn.

Deze dag nodigt uit om even kritisch stil te staan bij de ster die wij volgen, bij de wegen die wij gaan. Welke ster zendt God mij? Laat ik me erdoor raken, of merk ik het hemels licht niet eens op omdat ik egocentrisch opgesloten zit in mezelf. En als ik de ster zie, volg ik hem dan? Ben ik op de goede weg of bevind ik me verdwaald in Jeruzalem? Ook de wijzen waren de weg even kwijt. Dat kan gebeuren, als je alleen op je eigen kompas vertrouwt. Als je je te weinig laat leiden door het hemels licht, door de sterren die God in je leven zendt.
De wijzen volgden de ster. Ze hebben er geen spijt van gekregen, want ze kwamen uit bij Jezus, op een plaats die ze uit zichzelf nooit hadden gevonden. Laat hun voorbeeld ons stimuleren om ogen, oren en hart open te houden, zodat ook wij de hemelse sterren in ons leven zullen ontdekken en gaan volgen. Dan zullen ook wij Jezus vinden op een voor ons verrassende plaats. En gaan ook wij langs een andere weg terug…..

Korte Stilte Daarna Onze Vader…

Slotgebed
God, Vader van alle mensen, zegen dit nieuwe jaar,
schenk ons uw toekomst
en ontsteek het licht van vertrouwen in onze ogen.
Wij vragen U: help ons voor elkaar toekomst te maken
in de woorden die wij spreken, in de dingen die wij doen,
door onze luisterbereidheid,
in de gedachten en gevoelens die wij met elkaar delen.
Wij danken U voor wat voorbij is, open ons hart voor wat komen gaat en maak ons gevoelig voor al wat menswaardig is.
Ga met ons mee, zegen ons en bewaar ons elke dag opnieuw, het hele jaar door, ons leven lang: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.