DOOP VAN DE HEER om thuis te bidden

DOOP VAN DE HEER
Zondag 10 januari

Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen
God onze Vader.

3. Door U geschapen om uit U te leven, 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven. 
oorsprong en toekomst. 

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen.
Dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5. Aan U ons loflied, glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Inleidend woord
Bij de geboorte en het doopsel van een kind
leven er bij de ouders, bij peter en meter,
heel wat verwachtingen en dromen.
Toch zal het kind later als volwassene
zijn eigen levensopdracht moeten uitbouwen.
Ook Gods plannen bepalen de menselijke roeping,
al vergeten wij dat vaak.
Bij zijn doop wordt Jezus bevestigd
in zijn eigenheid en zending.
Als de veelgeliefde Zoon van God
zal Hij een Dienaar van gerechtigheid zijn,
een teken van Gods Verbond
en een licht voor de volken.
Voor ons is deze dag een uitnodiging
tot bezinning over onze eigen roeping als gedoopte
en een aansporing om, net als Jezus,
ook zelf al weldoende rond te gaan.

Openingsgebed
Almachtige, eeuwige God, toen Christus bij zijn doop opstond uit het water van de Jordaan en de Geest over Hem neerdaalde, hebt Gij Hem geopenbaard als uw veelgeliefde Zoon.
Ook ons hebt Gij als uw kinderen aangenomen toen wij uit water en Geest herboren zijn. Wij vragen dat Gij ons staande houdt in uw welbehagen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie Marcus 1,7-11
In die tijd predikte Johannes: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’
In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: ‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in U heb ik welbehagen.’

Overweging
We hoorden in het evangelie dat Jezus uit Nazareth naar de Jordaan kwam tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Johannes doopt dus in de Jordaan, in de rivier die de scheidslijn vormt tussen aan de ene kant de woestijn en aan de andere kant het Beloofde Land. Johannes staat precies op de plaats waar het Joodse volk, na de slavernij in Egypte en de lange tocht door de woestijn, de Jordaan was overgestoken om het Beloofde Land, binnen te gegaan. Op die symbolische plek preekte Johannes en hij zei tegen de mensen: ‘wil ook jij tot echt leven komen, dan moet je de woestijn achter je laten. Ga door het water van de Jordaan, laat je dopen, en ga een nieuw land binnen. Begin opnieuw te leven alsof je net geboren bent. En doe dat steeds weer door je te oriënteren op het Woord van God’.
Heel veel mensen kwamen naar Johannes toe; mensen die anders wilden gaan leven, opnieuw wilden beginnen, van een verslaving of van een oude schuld verlost wilden worden. Mensen die verlangden naar een andere wereld, waarin ze eindelijk konden zijn zoals ze bedoeld waren. En als teken van dat voornemen lieten die mensen zich dopen.
Hun doop symboliseerde dat ze het leven in de woestijn achter zich lieten en het Beloofde Land, het Land dus van Gods Belofte, binnengingen.
Jezus zag al die mensen die naar Johannes luisterden en zich door hem lieten dopen en voelde zich innig met hen verbonden. Hij deelde hun verlangen naar een nieuwe wereld en wilde daar zijn eigen onmisbare bijdrage aan leveren. Hij ging in de rij staan en zei: ‘Doop ook mij, want ook Ik wil iets nieuws beginnen, ook Ik wil die weg gaan naar het Land van Belofte, ook ik kies voor een leven volgens Gods bedoeling’. En terwijl Johannes Hem doopte werd Hij bevestigd door de stem vanuit de hemel: ‘Jij bent mijn Zoon, mijn Veelgeliefde, jij bent een mens helemaal naar mijn hart.’
Je laten dopen betekent dat je wilt leven als een mens naar Gods hart, en dat je de weg naar het Beloofde Land wilt inslaan. Dat je op weg wilt gaan naar dat Land van Gods Belofte waarin ieder mens tot zijn recht komt, waar geen mens wordt vergeten. ‘Op weg gaan,’ want met de doop begint het pas. De echte doop vindt later plaats, wanneer je kopje ondergaat in het diepe van het leven en snakkend naar adem weer boven komt, wanneer je door een dramatische gebeurtenis de weg kwijtraakt of met al je krachten tegen de stroom in moet roeien. Een crisis in het leven is pas een echte doop.
In het evangelie wordt die vuurdoop beschreven als Jezus na zijn doopsel wordt beproefd in de woestijn. En aan het einde van zijn leven zal Hij nog zwaarder worden beproefd.
Het doopsel is het begin van een levenslange weg, Jezus achterna. Een weg over hoge bergen en door diepe dalen, een weg van geloof, hoop en dienstbare liefde.

Enkele vragen
* Voor Jezus gaat een nieuwe levensfase in: zijn ‘verborgen leven’ gaat over in zijn ‘openbare leven’. Voor ons vindt er ook een verandering plaats: de ‘Kersttijd’ gaat over in de ‘Tijd door het jaar’. Het is de tijd om in onze daden te laten zien wat het betekent dat Gods Zoon (door zijn geboorte op Kerstmis) onze Broeder en Redder is geworden. Hoe laat ik dat zien in mijn dagelijks leven? Wat is daarbij mijn roeping?

* Door ons doopsel zijn we, in Christus, kinderen van God geworden. Ben ik me bewust van de liefde van de Vader voor mij? En probeer ik die liefde te beantwoorden met de eenvoud en dienstbaarheid van Jezus?

* In het evangelie openbaart de heilige Drie-eenheid zich: De Geest daalt neer op Jezus, de Vader spreekt tot zijn Zoon. In hoeverre ben ik me ervan bewust dat ook voor mij de hemel openscheurde bij mijn doop, dat ook ik ondergedompeld ben in de heilige Drie-eenheid. Komt dat tot uiting in mijn gebed? Tot wie bid ik gewoonlijk?

Voorbede
Bidden wij tot onze Verlosser, die van Johannes het doopsel in de Jordaan heeft ontvangen en vragen wij: Heer, ontferm U over ons.

Christus, die door uw openbaring het licht over ons hebt doen opgaan; geef uw licht aan hen die wij vandaag ontmoeten. Heer, ontferm U over ons.

Gij die het doopsel van uw dienaar Johannes hebt ontvangen om ons de weg te wijzen van de nederigheid; geef ons een geest van dienstbaarheid jegens alle
mensen. Heer, ontferm U over ons.

Gij die ons door uw doopsel van elke smet hebt gezuiverd en ons tot kinderen van uw Vader hebt gemaakt; schenk de geest van het kindschap aan allen die U zoeken.
Heer, ontferm U over ons.

Gij die door het doopsel uw schepping hebt geheiligd en de poort hebt geopend voor de bekering van de dopelingen; maak ons tot dienaren van uw evangelie in de wereld.
Heer, ontferm U over ons.

Gij die ons in uw doopsel de heilige Drie-eenheid hebt geopenbaard; vernieuw de geest van het kindschap in het priesterlijk volk van God. Heer, ontferm U over ons.

Voeg uw eigen intenties toe……..

Al deze gebeden klinken mee in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft:

Onze Vader … Wees gegroet

Zegenwens
Heer, onze God, Gij hebt ons uw Zoon geschonken, uw Veelgeliefde,
waarin Gij welbehagen hebt. Wij vragen U:
leer ons verstaan dat Gij niets anders wilt dan de ziel van ons bestaan te zijn,
en ons de vreugde te schenken van uw tegenwoordigheid.

Moge de goede God ons daartoe zegenen
+ de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Slotlied
U, Heer, zij lof gebracht, 
U klinkt ons feestlied ter ere!
Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt, 
komt U eren! 
Al wat Gij geeft, 
alles wat ademt en leeft, 
wil U, zijn Oorsprong vereren. 

Wie in uw liefde woont,
heiligen, engelenkoren,
wie aan uw rechterhand neerzit,
in liefde herboren,
zingt duizendmaal
zingt het hoogheilig koraal:
Heilig is God in den hoge!

Het feest van de Doop van de Heer vormt de afsluiting van de Kersttijd.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.