DERDE ZONDAG VAN PASEN

Zondag 18 april

Ontsteken van het Paaslicht
Wij wenden ons naar Uw licht.
Uw licht zoeken wij vanuit onze duisternis.
Als Uw licht verschijnt
dan wordt zelfs het duister weer helder,
dan wordt ons de nacht als de dag.

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Alleluia, wij heffen ’t aan:
de Heer is waarlijk opgestaan.
En waar ik ben of waar ik ga,
mijn ziele zingt: Alleluia.

Dit is de grote, blijde dag,
die David in zijn geest voorzag,
zingt nu met vreugd’ zo zing ik na,
het blijde lied: Alleluia.

Lof zij het Lam, dat door zijn bloed
voor onze zonden heeft geboet,
zijn bitt’re dood schonk ons gena’,
zo zingen wij: Alleluia.

Inleidend woord
Lucas vertelt ons vandaag een verhaal
over één van de verschijningen van de Verrezene aan zijn apostelen (Hnd. 1,3).
De Heer gaat zelfs zover
dat Hij zich door hen laat aanraken
en onder hun ogen eet.
Hij is werkelijk de gekruisigde, die opnieuw leeft,
daarvan wil Hij zijn leerlingen overtuigen.
Hij is helemaal anders en toch dezelfde.
‘Van vreugde konden zij het niet geloven….’.

En wij, die zo dikwijls verdeeld zijn tussen twijfel en geloof,
kunnen wij in Hem geloven?
Kunnen wij vandaag nog de Levende ontmoeten,
hoewel zijn aanwezigheid nu helemaal anders is
dan die van Jezus van Nazareth?

Openingsgebed
Heer God, door de profeten hebt Gij tot ons gesproken
en in Jezus, uw Zoon, is hun woord tot vervulling gebracht.
Wij danken U om het levende Woord, onze verrezen Heer,
en vragen: open onze ogen voor Hem die met ons door het leven gaat;
open onze oren voor Hem die tot ons spreekt in het evangelie;
maak onze geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste Lezing Handelingen 3, 13-15. 17-19
In die dagen zei Petrus tot het volk: ‘De God van Abraham, Isaäk en Jakob,
de God van onze vaderen heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,
die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend
ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen.
Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend
en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood.
God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan;
daarvan zijn wij getuigen.
Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt,
evenals uw overheden.
Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten,
dat zijn Messias zou sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.’

Woord van de Heer. Wij danken God.

Evangelie Lucas 24, 35-48
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was
en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei:
‘Vrede zij u.’ In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen:
‘Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?
Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt:
een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb.’
En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten.
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven zei Hij tot hen:
‘Hebt ge hier iets te eten?’
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan;
Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen:
‘Dit zijn mijn woorden, die Ik sprak toen Ik nog bij u was:
Alles moet vervuld worden wat over Mij staat in de Wet van Mozes,
in de profeten en in de psalmen.’
Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
Hij zei hun: ‘Zo spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.
Woord van de Heer. Wij danken God.

Overweging
Misschien hebt u het al opgemerkt: het evangelieverhaal van deze dag is eigenlijk hetzelfde als dat van vorige week zondag. Alleen werd het ons vorige week verteld door Johannes (20, 19-31) en vandaag door Lucas (24, 35-48).
Lucas, die we ook al hoorden in de eerste lezing uit de Handelingen, vertelt het op zijn
eigen manier. Ook bij Lucas staat Jezus ‘plotseling in hun midden’. Dat het om dezelfde Jezus gaat, horen wij aan zijn ‘Vrede zij u’: dat is zijn ‘Paaswoord’.

Lucas legt ons ook uit, dat het echt om de gekruisigde Christus gaat. Dat maakt Jezus zelf zichtbaar en voelbaar: ‘kijk naar mijn handen en voeten’, zegt Hij, ‘raak mij aan, betast mijn wonden. En Lucas gaat nog een stapje verder door Jezus te laten vragen: ‘Hebben jullie hier iets te eten.’
Dit is dus een levende, geen spook of een geest, daarover zijn alle aanwezigen het ondertussen eens. Maar is het wel de Christus? Daarop legt Jezus hen uit, net als bij de
Emmaüsgangers, hoe alles in de Schriften voorzegd is en geschreven staat. Zo wordt de Jezus die hier in hun midden is, gaandeweg tastbaar en levend.

Geloven in Jezus is niet dromen, het is met Hem eten en drinken. Hij is meer dan fantasie en herinnering. Hij wordt levend, Hij is erbij, wanneer je samen aan tafel gaat,
Hij loopt met je mee als je onderweg bent. Lucas laat ons zien hoe / wanneer de Heer in ons midden komt. Hij is daar waar mensen eensgezind samen zijn, hopelijk kan dat ook weer gauw in de kerk. We ontmoeten Hem al lezend in de Schriften, te beginnen bij Mozes en de profeten. Daarom lezen wij iedere keer als we samenkomen een stukje uit het Oude Testament en een stukje uit het Evangelie. En wanneer wij, zoals Jezus ons voordeed bij het Laatste Avondmaal, samen danken en delen met elkaar, dan ‘leeft’ Hij midden onder ons. Waar mensen samen bidden, danken, breken en delen, daar is Jezus, daar ‘gebeurt’ Hij. Lucas somt alle mogelijke middelen op om ons uit te leggen hoe dat in het leven werkt: we kunnen Hem zien, betasten en beluisteren, alle zintuigen komen aan bod, maar bovenal wordt ons zesde zintuig, ons hart, door Hem aangesproken. En als we Hem dan zo levend onder ons mogen ervaren dan zijn we ook geroepen om van Hem te getuigen: van de Levende, van Jezus die leeft in ons midden, die overal met ons meegaat en ons in het goede spoor wil houden.

Om bij stil te staan
* ‘Vrede’ is niet enkel de afwezigheid van ruzies, van conflicten;
het is diep in je hart weten dat alles goed komt.

* ‘Waarom zijt gij ontsteld?’ Jezus is onze trooster!
Zijn gewonde handen, voeten en zijde
herinneren ons aan zijn onvoorstelbare liefde.
voor ons en voor heel de wonderbaarlijke schepping.

* Christus geeft de leerlingen de opdracht met de woorden
‘Gij zijt getuigen hiervan.’
Ook wij krijgen die opdracht, om zijn getuigen te zijn,
door ons doopsel en onze opname in de Kerk.
Als wij deze opdracht niet aannemen
dan zal de wereld niets horen
over Christus’ boodschap van verzoening en vergeving.

Voorbeden
Voor alle gelovigen:
dat hun inzet mag getuigen van hun geloof in de verrezen Heer.

Voor de gehuwden en hun gezinnen:
dat zij geluk vinden in hun wederzijdse liefde
en in hun blijvende trouw.

Voeg uw eigen intenties toe……..

Vatten we onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft
Onze Vader…

Geestelijke communie
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee U mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer, en mijn God.

Korte Stilte

Slotgedachte en Zegen
Geloven is vertrouwen hebben in de toekomst,
ingaan op het Woord van Jezus.
Geloven is de weg gaan die Hij is gegaan
en mens worden zoals Hij.
Geloven is op zijn Woord,
door de nacht van de twijfel,
voortgaan naar de morgen van de hoop.
Geloven is jezelf begeven
in de liefde voor Hem en de mensen.

Geloven doe je met je hart.
In de Naam van + de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia.
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia.
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia,
verrees in glorie van de dood, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia,
de schepping is om U verblijd, alleluia.
De morgen van de eerste dag, alleluia,
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.
Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia,
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.