DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

Zondag 24 januari

ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD

Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven en trouw Hem na te leven.

Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadezen’,
Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven.

Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven alles, – het eeuwig leven.

Inleidend woord
Het christelijk geloof is heel duidelijk een beweging
die er op uittrekt om het verhaal van God met de mensen,
de Blijde Boodschap, te verkondigen.
Jezus is er mee begonnen, in aansluiting op de profeten,
maar wel op geheel nieuwe wijze.
Jezus kan het niet alleen en daarom roept Hij helpers.
Deze helpers, deze apostelen,
vormen een beginnende gemeenschap.
God wil een volk verzamelen,
het nieuwe wereldwijde volk van God.

Openingsgebed
Heer God, in Jezus uw dienaar,
roept Gij alle mensen op tot bekering
en tot geloof in de Blijde Boodschap.
Keer ons af van onze zondigheid,
geef ons de moed op uw uitnodiging in te gaan
en de weg te volgen van Jezus, uw Zoon.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst,
in de eenheid van de heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alleluia
Het Rijk Gods is nabij:
gelooft in de Blijde Boodschap.

Evangelie Marcus 1,14-20
Nadat Johannes was gevangen genomen,
ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.
Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,
terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer;
zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen:
“Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs,
en diens broeder Johannes;
ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.
Onmiddellijk riep Hij hen.
Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter
en volgden Hem.
Woord van de Heer Wij danken God

Overweging
In 2019 heeft paus Franciscus deze derde zondag door het jaar de ‘Zondag van het Woord van God’ genoemd. Het heeft ongetwijfeld te maken met de woorden die vandaag in het evangelie klinken: ‘Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap (= het Woord van God).’
Met de benaming ‘Zondag van het Woord van God’ wil de paus ons doordringen van het grote belang van Gods Woord zoals dat in de Heilige Schrift (en vooral daadwerkelijk in Jezus) tot ons komt. Maar de paus onderstreept daarbij dat de aandacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot deze ene zondag. De ‘Zondag van het Woord van God’ is bedoeld als aanzet om vaker de Bijbel ter hand te nemen.

Christenen hebben het geschreven Woord van God altijd met grote eerbied vereerd.
De Bijbelse boeken uit de Middeleeuwen tonen dit in hun uiterlijke verzorging duidelijk aan. Het zijn boeken met rijk gedecoreerde pagina’s en hoofdletters, en meestal voorzien van een leren kaft bedekt met edelstenen en juwelen. En ook nu nog worden mooie en kostbare boeken gebruikt in onze liturgie. De Bijbel is dan ook geen gewoon boek; het is Gods Woord dat gaat over Gods grootheid en zijn liefde voor de mensen en over de overwinning op lijden en dood. En dat Woord is niet enkel geschiedenis, maar heeft een kracht en een werking die voortduren tot in onze dagen. In het Woord van de Schrift, vooral wanneer de kerk dit leest en verkondigt, spreekt God ook nu direct tot de mens. Steeds weer als nieuw klinkt zijn oproep tot bekering, en zijn woorden van bemoediging, verzoening en hoop. Het evangelieboek wordt daarom in de liturgie met grote eerbied behandeld: het wordt in processie binnengedragen en vereerd met aparte tekens van eerbied en genegenheid, met kaarsen en wierook en met een kus na de lezing van het evangelie. En elke lezing wordt afgesloten met: ‘Woord van de Heer’, want deze woorden zijn wel door een mens voorgelezen maar het zijn woorden van God.

‘Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad’, zo zingen we in
psalm 119. Het is goed dat de paus ons op een vaste zondag in het jaar nog eens extra herinnert aan het grote belang van Gods Woord voor ons leven.

‘Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap’ is een van de kernzinnen in het evangelie van deze dag. ‘Bekeren’ is in onze beleving een wat vreemd woord geworden. Je gebruikte het vroeger wanneer iemand op latere leeftijd Rooms Katholiek werd, bij voorbeeld naar aanleiding van een huwelijk met iemand die al katholiek was. Zo iemand werd dan door de katholieke helft van de familie ‘een bekeerling’ genoemd, de protestantse tak zal misschien eerder aan ‘een afvallige’ gedacht hebben.
In het evangelie van deze zondag horen we Jezus zeggen: ‘bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’ ‘Bekeren’ betekent hier iets anders dan van protestant katholiek worden of omgekeerd. Bekeren betekent hier: volg Jezus, keer je af van alles wat niet deugt, van onverschilligheid voor onrecht en keer je radicaal om naar Gods bedoeling, naar de ander. Laat iedereen tot zijn recht komen, draag zorg voor elkaar, vooral voor wie die zorg het meest nodig heeft.

Een voorbeeld van ommekeer in de richting van Gods bedoeling, geven die vier leerlingen uit het evangelie van deze dag. Jezus roept Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. En zij keren zich radicaal om. Ze nemen afstand van hun oude leven, van hun ouders, hun boten en hun vrienden. Ze keren zich om naar Jezus, en gaan met Hem mee. ‘Kom, volg Mij’, heeft Hij gezegd; en ze lieten hun netten in de steek en volgden Hem.

‘Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap’, dat is een opdracht de uit twee delen bestaat: bekeren en geloven. Zojuist heb ik geschreven over bekeren, over Jezus volgen, maar ik wil ook aandacht schenken aan ‘geloven in de Blijde Boodschap’, waartoe Jezus ons aanspoort. En Hij spoort ons niet voor niets aan. Hij doet dat omdat het blijkbaar moeilijk is te geloven in de Blijde Boodschap, te geloven dat God zich met ons bezighoudt, dat Hij ons leven in Jezus van Nazareth heeft willen delen en ons blijvend nabij wil zijn. Het is blijkbaar moeilijk te geloven dat wij van grote waarde zijn in Gods ogen, dat we geschreven staan in de palm van zijn hand. En toch is dat de kern van het evangelie, de kern van de ‘Blijde Boodschap’. Gods liefde en zorg voor ons is het Blijde Nieuws, ja, het Aller Blijdste Nieuws dat we ooit hebben gehoord. Dat Nieuws zegt: ‘Lieve mens, je bent niet alleen in een duistere wereld van lijden en dood. Weet je door God bemind en geroepen tot een vreugde die alles te boven gaat. Hij leidt alles ten goede. Blijf geloven in deze Blijde Boodschap, en leef ernaar, vol hoop en verwachting.’

In het evangelie laten mensen voor dat Goede Nieuws hun netten in de steek en doen ze waartoe ze geroepen zijn, Jezus achterna.

Enkele vragen
* Hoe belangrijk is Gods Woord voor mij?
Is zijn Woord ‘een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad?’

* Weet ik me door God bemind?

* Hoe reageer ik op Jezus’ woorden:
‘Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap.’

* Hoe / waartoe roept Jezus mij?

Voorbede
Aan het einde van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen bidden we.

Heer Jezus, Gij hebt op de avond vóór uw lijden, voor uw leerlingen gebeden: ‘Mogen allen één zijn, zoals Gij Vader in Mij en ik in U’. Laat ons pijnlijk beseffen
dat wij door onze ontrouw schuldig zijn aan de verdeeldheid. Geef dat wij eerlijk erkennen en moedig verwerpen wat er in ons aan onverschilligheid, wantrouwen en zelfs aan wederzijdse vijandschap schuilgaat. Sta ons toe elkaar te ontmoeten in U, opdat uit onze harten en van onze lippen voortdurend uw gebed moge opstijgen voor de eenheid van de christenen zoals Gij die wilt en met de middelen die Gij wilt.
Laat ons in U, die de volmaakte liefde zijt, de weg vinden die tot de eenheid leidt,
in gehoorzaamheid aan uw liefde en aan uw waarheid.
Voeg uw eigen intenties toe……..

Vatten we onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader …

Geestelijke communie
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee U mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten.
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer, en mijn God.

Korte Stilte

Slotgebed en Zegen
Heer, onze God, laat over ons uw geest van liefde komen.
Maak allen één van hart.
Doe ons inzien hoezeer wij elkaar nodig hebben,
hoe ieder zijn eigen gave en eigen roeping heeft.
Bouw ons op tot uw ene Kerk,
tot de gemeenschap van Jezus Christus onze Heer.
Wij vragen het U, door dezelfde Christus onze Heer.

Moge de goede God ons daartoe zegenen
+ de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Slotlied
1. Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere! 

2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!

3. Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.