AVONDGEBED TER VOORBEREIDING OP KERSTMIS

23 december

ONTSTEKEN VAN HET ADVENTSLICHT

OPENINGSGEBED
Heer God, U die komen zál, in dagen van duisternis,
Gij hebt ons uw Licht beloofd.
Wij zien ernaar uit,
voor ons eigen leven en voor heel onze wereld.
Open onze ogen en leer ons zien:
elke vonk van vuur die Gij hebt gelegd
in de ogen van onze medemens.
Open ons hart en leer ons beminnen:
elke kleine bron van hoop,
elk mensenkind waarin U Mens wilt worden.
Moge Kerstmis gebeuren
hier en nu, in ons eigen hart.

HYMNE
1.In den beginne was het Woord,
bestond bij God en werd gehoord
door al wat Hij in ’t leven riep,
toen Hij als God de wereld schiep.

2.Die ’t evenbeeld des Vaders zijt
en afglans van zijn heerlijkheid,
die eeuwig voortkomt uit zijn schoot,
gelijk aan Hem, in alles groot.

3.Gij zijt aan d’avond van de tijd,
gedrongen door barmhartigheid,
om ons te redden van de dood.
gedaald in maagdelijke schoot.

4.Voor U buigt wat op aarde is
de hemel en de duisternis,
en looft en prijst uw heilige Naam
om alles wat Gij hebt gedaan.

HET EVANGELIE VAN DE DAG   Lucas 1,57-66
Voor Elisabeth brak het ogenblik aan, dat zij moeder werd; zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden, hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde.
Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei daarop: “Neen, het moet Johannes heten.” Zij antwoordden haar: “Maar er is in uw familie niemand die zo heet.”
Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader, hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op: “Johannes zal hij heten.” Ze stonden allen verbaasd. Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde, dacht er over na en vroeg zich af: “Wat zal er worden van dit kind?”’ Want de hand des Heren was met Hem.

KORTE OVERWEGING
Zacharias was een vroom man, maar toch maakte hij in het begin een fout. De engel sprak tot hem en zijn geloof was gewoonweg niet sterk genoeg om het te winnen van de twijfel. Het stilzwijgen dat de engel hem daarna oplegde heeft het misschien moeilijker voor hem gemaakt, maar Gods plan leed er niet onder. In feite leerde Zacharias ervan – en Elisabeth leerde met hem mee. Die negen maanden werden een soort retraite voor hen, een tijd van nadenken en inniger gebed (onze tijd?). Samen leerden ze Gods wegen kennen. Samen lieten zij zich door de Heer voorbereiden op de volgende stap in hun leven.
Dat is ook de manier waarop God met ons omgaat. Hij verwacht niet dat we volmaakt zijn of altijd alles goed doen. Hij weet dat we fouten zullen maken en Hem soms verkeerd begrijpen of aan Hem twijfelen. Tenslotte zijn Zijn wegen even hoog boven de onze verheven als de hemel is boven de aarde (Jesaja 55,9). Het goede nieuws is dat, hoe anders zijn wegen ook zijn, Hij ze ons wil leren. En zelfs als we dingen verkeerd doen, kan Hij de situatie gebruiken om ons tot een dieper geloof te brengen, net zoals Hij deed met Zacharias.
God wil van deze speciale Adventstijd gebruik maken om ons geloof in Hem te verdiepen. Zacharias twijfelde, maar in de volgende negen maanden veranderde zijn leven en werd zijn geloof verdiept. Hij had in eerste instantie dan wel verkeerd gereageerd op de engel, maar later sprak hij met grote blijdschap en overtuigingskracht tot zijn dorpsgenoten. En daarvoor heeft God hem royaal beloond.
Net als Zacharias zijn wij mensen met weinig geloof. Laten we daarom tegen de Heer zeggen dat we vaster willen geloven. Laten we Hem vragen onze twijfels weg te nemen. 

ANTIFOON: O, EMMANUEL = GOD – MET – ONS
Jesaja 7,14; Maleachi 3,1; Matteus 1,21-23
O, GOD-met-ons, onze Wetgever en Koning,
verwachting der volkeren en hun Verlosser.
Kom nu en red ons, Heer, onze God.

LOFZANG VAN MARIA
Maria verheugt zich in haar lofzang over alles wat God voor haar heeft gedaan en zij denkt aan wie honger heeft en in nood verkeert.

46    Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
47    verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
48            Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
49    Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
50            Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
51    Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;
52            Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
53    Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
54            Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
55    Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon …..

ANTIFOON: O, EMMANUEL = GOD – MET – ONS
Jesaja 7,14; Maleachi 3,1; Matteus 1,21-23
O, GOD-met-ons, onze Wetgever en Koning,
verwachting der volkeren en hun Verlosser.
Kom nu en red ons, Heer, onze God.


WE STAAN EVEN STIL BIJ DE ANTIFOON

O, GOD-met-ons, hier komt alles samen in Hem:
God – met – ons, Christus, zullen we in de kerstnacht verwelkomen – Deze titel gaat over Jezus Christus, zowel God als mens want: God-met-ons – Hij is uniek onder ons gekomen door mens te worden – Deze Emmanuël is de Hoop van de volkeren en hun Verlosser – De Verlosser: de naam ‘Jezus betekent’: ‘God redt’ – Kom en red ons, o Heer onze God.

Als we nu terugkijken naar alle antifonen in de Latijnse benamingen, en één in de Hebreeuwse (Adonai), dan zien we in omgekeerde volgorde de beginletters ERO CRAS: Sapientia – Adonai – Radix Jesse – Clavis David – Oriens – Rex gentium – Emmanuel, dat betekent: Morgen (op kerstavond) zal Ik er zijn.
Nu we alle antifonen over Christus hebben doorlopen en hebben herkend wat in het O.T. over Hem is gezegd weten we zeker: ‘morgen zal Hij er zijn’ – En als wij ons hart voor hem openen  zal hij weer opnieuw tot ons komen – Hij die onze hoop is, onze Verlosser onze Koning en Wetgever – Hij die ons wil redden: Emmanuel, God met ons.

SMEEKBEDEN
Richten wij ons tot de Verlosser die gekomen is om aan armen de blijde boodschap te brengen en vragen wij met aandrang:
Laat allen uw heerlijkheid zien.

Openbaar U aan allen die U nog niet kennen; dat zij uw heil aanschouwen.
Laat allen uw heerlijkheid zien.

Moge uw Naam bekend worden over heel de wereld; dat alle mensen de weg vinden naar U. Laat allen uw heerlijkheid zien.

Eens zijt Gij gekomen om de wereld te verlossen; kom opnieuw en veroordeel niet die in U geloven.
Laat allen uw heerlijkheid zien.

Waak over de vrijheid die Gij ons hebt geschonken; bewaar het werk van uw handen. Laat allen uw heerlijkheid zien.

Eens zijt Gij gekomen en mens geworden, en Gij zult wederkomen om te oordelen; schenk bij uw komst de overledenen het eeuwig loon.
Laat allen uw heerlijkheid zien.

We voegen onze eigen intentie toe…

HET GEBED DES HEREN

AFSLUITEND GEBED
Almachtige eeuwige God, weinige dagen scheiden ons van Kerstmis, de geboortedag van onze Heer. Hij is uw eeuwig Woord die uit de maagd Maria is geboren, en midden onder ons heeft willen wonen. Wij vragen: kom ons tegemoet met uw barmhartigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.