AVONDGEBED TER VOORBEREIDING OP KERSTMIS

22 december

ONTSTEKEN VAN HET ADVENTSLICHT

OPENINGSGEBED
Heer God, U die komen zál, in dagen van duisternis,
Gij hebt ons uw Licht beloofd.
Wij zien ernaar uit,
voor ons eigen leven en voor heel onze wereld.
Open onze ogen en leer ons zien:
elke vonk van vuur die Gij hebt gelegd
in de ogen van onze medemens.
Open ons hart en leer ons beminnen:
elke kleine bron van hoop,
elk mensenkind waarin U Mens wilt worden.
Moge Kerstmis gebeuren
hier en nu, in ons eigen hart.

HYMNE
1.In den beginne was het Woord,
bestond bij God en werd gehoord
door al wat Hij in ’t leven riep,
toen Hij als God de wereld schiep.

2.Die ’t evenbeeld des Vaders zijt
en afglans van zijn heerlijkheid,
die eeuwig voortkomt uit zijn schoot,
gelijk aan Hem, in alles groot.

3.Gij zijt aan d’avond van de tijd,
gedrongen door barmhartigheid,
om ons te redden van de dood.
gedaald in maagdelijke schoot.

4.Voor U buigt wat op aarde is
de hemel en de duisternis,
en looft en prijst uw heilige Naam
om alles wat Gij hebt gedaan.

HET EVANGELIE VAN DE DAG   Lucas 1,46-56
Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria: “Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen.”
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug.

KORTE OVERWEGING
Wat moet Maria blij en ontroerd geweest zijn als ze dacht aan het nieuwe leven dat in haar groeide! Ze verheugde zich in God haar Heiland en erkende alle heerlijke dingen die Hij voor haar had gedaan – en in de toekomst nog voor haar zou doen. Maria proefde de liefde van God in haar hart, en die liefde stroomde over in een loflied dat ook vandaag de dag nog de kracht heeft ons tot aanbidding te bewegen.
Laten we even stilstaan bij het enorme belang van Maria’s ‘ja-woord’ tegen de engel. Hierdoor is onze verlossing – en de verlossing van miljarden anderen – tot stand gekomen. Door het ‘ja-woord’ van deze ene jonge vrouw gingen de sluizen van de hemel open waardoor de hele mensheid Gods liefde kon ontvangen en met zijn barmhartigheid vervuld worden. Hemel en aarde verheugden zich op dat moment, en ze blijven zich verheugen, want nog vandaag oogsten wij de vruchten van haar eenvoudige ‘ja’.
Omdat Maria de historische verhalen van haar volk goed kende, kon ze bevatten dat God alleen maar het goede met hen voorhad. Ze begreep dat Hij zijn heilsplan volvoerde via mannen en vrouwen die Hij speciaal had uitgekozen. Hoe verbaasd ze ook geweest mag zijn dat God haar uitkoos, toch wist ze dat ze Hem helemaal kon vertrouwen. En zo aanvaardde Maria in gelovige overgave, nederig en waarschijnlijk ook met wat zorg over de toekomst Gods wonderbaarlijke plan voor haar.
Maria’s ‘ja’ was van grote betekenis voor de wereld, maar onderschat niet het belang van het ‘ja-woord’ dat u elke dag aan God kunt geven. Net zoals het met Maria gebeurde, kan dit ene simpele woordje voor u de hemel openen. Deze dagen voor Kerstmis bieden ons een speciale gelegenheid om Jezus in ons hart welkom te heten en door zijn aanwezigheid omgevormd te worden tot andere mensen. Maar dit is ook een tijd waarin wij Christus in deze wereld binnen kunnen brengen door het getuigenis van ons leven en door onze gebeden van lof en dank.

ANTIFOON: O, REX GENTIUM = KONING DER VOLKEREN
Jesaja 28,16; Genesis 2,7; Matteus 21,42; 1 Petrus 2,4-5
O Koning der volkeren, zo lang verwacht.
Gij hoeksteen die alles één maakt.
Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.

LOFZANG VAN MARIA
Maria verheugt zich in haar lofzang over alles wat God voor haar heeft gedaan en zij denkt aan wie honger heeft en in nood verkeert.

46    Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
47    verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
48            Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
49    Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
50            Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
51    Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;
52            Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
53    Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
54            Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
55    Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon …..

DE ANTIFOON WORDT HERHAALD
O, REX GENTIUM = KONING DER VOLKEREN
Jesaja 28,16; Genesis 2,7; Matteus 21,42; 1 Petrus 2,4-5
O Koning der volkeren, zo lang verwacht.
Gij hoeksteen die alles één maakt.
Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.

WE STAAN EVEN STIL BIJ DE ANTIFOON
‘O Koning der volkeren’, we zijn nu zover dat we bijna niet meer kunnen wachten – We roepen Christus aan met een titel die zijn menselijke natuur betreft – Hij is Koning omdat hij alles vervult wat beloofd is – Hij is koning omdat Hij ons leidt naar het doel van de verlossing, het doel waarvoor wij geschapen zijn – God heeft ons uit het slijk gevormd tot wie we zijn, elk mens is bijzonder, uniek zoals die bedoeld is – Er is een doel in ons gelegd: onze diepste verlangens zijn gericht op Christus zelf en met de bedoeling om in God vervuld te worden – Op allerlei manieren proberen mensen hun verlangens te vervullen – Verlangens van oneindige aard proberen we te vervullen met aardse dingen maar uiteindelijk kan alleen deze koning onze verlangens vervullen – Christus is de koning der koningen – ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’ Hij is het Kind dat de Vredevorst is – We worden vandaag vooruit gestuwd naar de antifoon van morgen.

SMEEKBEDEN
Bidden wij vol vreugde tot de Heer, die zich voor ons heeft vernederd:
Kom, Heer Jezus.
Heer Jezus, door mens te worden zijt Gij de wereld te hulp gekomen; bevrijd ons steeds van alle kwaad.
Kom, Heer Jezus.
Door uw menswording hebt Gij ons tot uw broeders en zusters gemaakt; laat niet toe dat wij van U vervreemden.
Kom, Heer Jezus.
Eenmaal hebt Gij ons verlost; laat uw oordeel ons niet treffen als Gij wederkomt.
Kom, Heer Jezus.
Christus, te allen tijde toont Gij uw goedheid en liefde; schenk ons de nooit verwelkende krans van uw heerlijkheid.
Kom, Heer Jezus.
Wij bevelen U alle gestorvenen aan; laat hen voor altijd met U leven.
Kom, Heer Jezus.

We voegen onze eigen intentie toe…

HET GEBED DES HEREN

AFSLUITEND GEBED
God, toen de mensen zich van U hadden afgewend en leefden met de dood voor ogen, hebt Gij gewild dat uw Zoon zou komen om te redden die verloren waren. Wij vragen, dat allen die met eerbied de menswording belijden van hun Heiland en Verlosser, eens met Hem het eeuwig leven delen, Jezus Christus, onze Heer. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.