Betalingen

Kerkbalans

ING bank: 2836608      RABObank: 14.61.05.052    tnv. Kerkbalans Christoforus Schagen

Parochiebestuur

ING bank: 284586       RABObank: 14.61.01.316    tnv. RK.Parochiebestuur Schagen

Parochieblad de Hoeksteen:

INGbank: 6667546    RABObank:  35.73.42.941   tnv. RK.Parochiebestuur parochieblad Hoeksteen Schagen

Restauratiefonds Christoforuskerk

RABObank:  14.61.02.959    tnv. Restauratiefonds Christoforuskerk Schagen.