H. MARIA, MOEDER VAN GOD

1 januari

H. MARIA, MOEDER VAN GOD

Ontsteken van het Licht dat schijnt in de duisternis

Inleiding
Maria neemt in onze katholieke traditie een bijzondere plaats in. Met en door haar is de Christus in menselijke gestalte onder ons verschenen. Het is een nieuw begin in de geschiedenis van de mensheid. Wellicht is dit dan ook het directe verband met het feest van Nieuwjaar dat we vandaag vieren.
Maria is de moeder van God: dit is geloofstaal die ons wil openen om het mysterie van Kerstmis beter in te gaan. Maria heeft ons Jezus Christus geschonken. De heilige naam van haar Zoon, Jezus: God redt, is kracht voor iedere volgeling van Hem.

Openingslied
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Openingsgebed
Wij vragen allereerst Gods zegen over het nieuwe jaar dat voor ons ligt………………………. 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

God, door het moederschap van de heilige Maagd Maria
hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken.
Wij bidden U:
Laat ons de voorspraak ondervinden van haar
door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen:
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst,
in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie Lucas, 2, 16-21
In die tijd haastten de herders zich naar Bethlehem, en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren Kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij waren en men het Kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Overweging
Wij hebben elkaar weer een gelukkig Nieuwjaar gewenst, sommigen zeggen ‘een zalig of een gezegend nieuwjaar’. We hebben weer talloze kaarten verstuurd en ontvangen met de beste wensen. En het is goed om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Het getuigt van hoop. Maar wat we elkaar ook aan geluk, gezondheid en zegen toewensen, het ligt niet binnen onze mogelijkheden elkaar een gelukkig nieuw jaar te schenken, hoe graag we dat ook zouden willen. We hebben ons lot uiteindelijk niet zelf in handen. Dat beseffen we maar al te goed als we de tragische gebeurtenissen in ons eigen leven en om ons heen waarnemen. En het besef dat we niet alles in de hand hebben is het afgelopen jaar sterk
toegenomen door het tot nu toe onbeheersbare coronavirus waardoor het leven wereldwijd totaal werd ontregeld.
Ondanks alle goede wensen voor onszelf en aan elkaar weten we dat ook 2021 weer een mix zal brengen van vreugde en verdriet, van voorspoed en tegenslag, van geluk en pech. Niemand van ons kan voorzien hoe hij of zij over een jaar, aan het begin van 2022, terug zal kijken op 2021. Niemand weet zelfs of hij dan nog wel terug kan kijken, zo onzeker is ons leven. En we vragen ons meer dan eens af of en hoe God dat alles bestuurt.
Er zijn mensen die zeggen dat alles wat gebeurt puur toeval is. Anderen beweren stellig dat alle gebeurtenissen voortkomen uit Gods hand, zowel geluk als verdriet, zowel ziekte als dood.
In puur toeval geloof ik zeker niet. Maar ik vind het ook moeilijk te geloven dat God overal de hand in heeft, zelfs in het ongeluk dat mensen treft. Wel blijf ik als gelovig mens zeggen dat God, dikwijls om redenen die mij totaal ontgaan, het ongeluk blijkbaar toch toelaat.
En één ding hou ik daarbij steeds voor ogen: God zal alles ooit ten goede keren. Wij vliegen niet als ongeleide projectielen de toekomst in om ergens te ontploffen en in het niets te verdwijnen. Bij alles wat ons overkomt mogen we erop vertrouwen dat God ons leven leidt, dat wij geborgen zijn in Zijn liefde.
Vandaag, op de laatste dag van het Kerstoctaaf, vieren we een Hoogfeest van Maria. We vereren haar als Moeder van Jezus, als Moeder van God. Laten we eens kijken hoe haar houding was tegenover gebeurtenissen in haar leven die zij niet kon begrijpen.
Zij ging daar wijs mee om. We hoorden in het evangelie: ‘zij bewaarde alle woorden (van de herders over haar kind) in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.’
Maria begreep ook niet wat haar allemaal overkwam. Maar vanuit haar geloof en vertrouwen had ze God haar toestemming gegeven: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.’ En zij is trouw gebleven aan dat gegeven woord en zo is
zij het voorbeeld geworden voor de gelovigen.
Maria ziet niet welke kant God met haar en haar Zoon opgaat, maar ze wacht het gewoon af in stil vertrouwen dat God bij haar zal blijven, in alles wat haar en haar kind zal overkomen. En ondertussen doet ze wat er gedaan moet worden. Ze laat Jezus besnijden, zoals dat volgens de joodse wet was voorgeschreven. En ieder jaar gaat ze met Jezus en Jozef naar Jeruzalem, trouw aan het geloof waarin ze is opgevoed en waarin ze ook Jezus verder zal opvoeden. Zoals zoveel ouders dat deden in die dagen. En zoals vaders en moeders vandaag de dag nog steeds hun kinderen opvoeden in het geloof, al moeten opa’s en oma’s daar intussen een stevig handje bij helpen.
Wij kunnen een voorbeeld nemen aan Maria nu wij het nieuwe jaar zijn ingegaan. We kunnen, net als Maria, doorgaan met wat er gedaan moet worden, trouw aan de tradities van ons geloof. Maria’s voorbeeld zet ons er toe aan om meer op weg te gaan met God, wat meer tijd voor Hem vrij te maken. Tijd voor stil gebed; tijd om een stukje in de bijbel te lezen of in een boek over ons geloof; tijd om de onbegrijpelijke gebeurtenissen in ons leven te bewaren en te overwegen in ons hart; tijd om met elkaar over het geloof te praten.
De eerste psalm die op deze eerste dag van het jaar, in de vroege ochtend, wordt gebeden is psalm 24. Die psalm begint zo: ‘Aan God hoort de aarde en al wat erop is.’
Deze eerste regel van de psalm aan het begin van het nieuwe jaar, zet de gelovige toon voor alle dagen die dit jaar nog volgen: ‘de aarde met alles erop en eraan: de natuur, de dieren en de mensen, dat alles is van God, de Schepper van hemel en aarde. En God heeft die aarde niet in bezit zoals wij mensen een huis, een boot of een auto bezitten. Als we zeggen dat de aarde en alles wat daar op leeft van God is bedoelen we dat alles wordt omgeven door Gods liefdevolle zorg, dat alles wat er gebeurt en iedere mens die op aarde woont, God ter harte gaat. Dat is goed om te weten aan het begin van het nieuwe jaar.
God zorgt voor zijn mensen ook vandaag op 1 januari 2021 en op alle dagen die dit jaar nog zullen volgen. Wat ons ook overkomt: God is er bij.
Moge 2021 zo voor ons allemaal een gezegend jaar worden, een jaar des Heren,
een Zalig Nieuwjaar!

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.