Signalen van hoop, troost en bemoediging 30

De zesde zondag van Pasen 17 mei 2020

Voor deze zondag twee verschillende vertalingen van de evangelielezing en daarbij ook twee overwegingen

Laten we elkaar liefhebben!

Jezus zei tot zijn vrienden: ‘Als jullie van Mij houden, moeten jullie doen wat Ik belangrijk vind. Ik zal de Vader vragen jullie een Helper te geven. Iemand die altijd bij jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie dus niet achter als wezen: Ik kom bij jullie terug. Op die dag zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben. Wie doet wat Ik belangrijk vind, is iemand die van Mij houdt. Wie van Mij houdt zal ondervinden hoe God de Vader hém liefheeft, en ook Ik zal van hem houden. En Ik zal Mij aan hem openbaren.’ (Joh. 14, 15-21)

Overweging / Gedachten bij het evangelie
Toen ik theologie ging studeren was dat een openbaring voor mij. Ik was ongeveer 35 jaar toen ik de theologie ontdekte en dat gaf mij heel veel energie en toekomstvisie. Het is een geweldige tijd voor mij geworden en gebleven. Heel goed herinner ik mij professor Ben Hemelsoet. Hij doceerde ons het evangelie van Johannes. En hij zei tegen ons: ik geef jullie geen extra literatuur op voor dit evangelie. Het evangelie van Johannes is zijn eigen literatuur. Lees het: van voren naar achteren en van achteren naar voren. Professor Ben Hemelsoet een geweldig inspirerende man. Met deze herinneringen ben ik het evangelie van vandaag gaan lezen. Geen gemakkelijke tekst. Maar wel een hele boeiende en uitdagende tekst.
Aan de ene kant laat de evangelist Johannes de relatie zien tussen Jezus en Zijn hemelse Vader. Aan de andere kant gaat het om de relatie tussen Jezus en ons. En van daaruit gaat het om onze onderlinge relatie met elkaar.
Een goede onderlinge relatie is altijd belangrijk. Maar vooral in deze Covid periode hebben we elkaar extra nodig. Als een rode draad loopt het elkaar missen door onze samenleving. Gelukkig is er toekomst. Daar wordt aan gewerkt. Voorzichtig en behoedzaam. Binnen onze kerk wordt op dit ogenblik hard gewerkt aan een protocol voor de vieringen na 1 juni. Voor 23 mei hopen we hierover nadere berichten te ontvangen.
Als pastores van de Regio Schagen hebben wij het aangedurfd om een digitale Bijbelquiz te organiseren. Dat was zaterdagavond 9 mei. Alle parochies hebben hieraan meegedaan. Het is een groot succes geworden. Het was een avond elkaar ontmoeten via het beeldscherm. Heel bijzonder, maar iedereen heeft genoten. En het heeft, denk ik, ook de basis gelegd tot onderlinge verbondenheid en daarmee een onderlinge relatie binnen onze Regio. En dat is heel mooi.
Als ik dan het evangelie van deze zondag teruglees hebben we met elkaar gedaan wat Jezus belangrijk vindt: we houden van Jezus en we houden van elkaar.
Laat dit een kracht en leidraad voor ons zijn in de komende periode.

don Eduard Moltzer

De zesde zondag van Pasen 17 mei 2020

Als gij Mij lief hebt…..

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achter laten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ooo gij zult leven. Op die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben en gij in Mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.’
(Joh. 14, 15-21)

Overweging
Het evangelie pakt de draad van vorige week weer op. Tijdens het Laatste Avondmaal bereidt Jezus zijn leerlingen voor op zijn lijden en dood, zijn verrijzenis en Hemelvaart en Hij belooft ze de gave van de Heilige Geest. Tot twee keer toe horen we in deze lezing de oproep en uitnodiging om Jezus lief te hebben. Zal Hij dit doen omdat Hij weet dat ik zo’n aanmoediging nodig heb, omdat ik er misschien een beetje bang voor ben, mezelf niet zo gemakkelijk aan Hem geef. Jezus houdt vol, Hij blijft aandringen op mijn liefde voor Hem. Hij verplicht me tot niets, maar ik weet dat Hij op mij wacht. Wat zal ik doen: erop ingaan en mezelf aan Hem overgeven of blijf ik liever alleen?

‘Jezus liefhebben’ koppelt Jezus zelf aan het onderhouden van zijn geboden. Misschien denken we bij geboden meteen aan de 10 geboden. Maar Jezus heeft die 10 geboden samengevat in twee geboden: ‘heb God lief en bemin de naaste als jezelf’.

Onze liefde voor God komt tot uiting als we voldoende tijd vrij maken voor gebed, meditatie of Schriftlezing. En de liefde voor de naaste betekent dat onze zorg en aandacht uitgaan naar mensen in nood, dat wij in onze gebroken en verdeelde wereld een bijdrage leveren aan genezing en verzoening. Om dit te kunnen volbrengen zal de Vader ons de Geest zenden. Die Geest van Jezus, de Geest van God, zien wij aan het werk in mensen die zorg dragen voor elkaar.

‘Geboden onderhouden’ heeft dus te maken met liefde. En toch zal dat woord ‘geboden’ niet iedereen aangenaam in de oren klinken. Misschien roept het bij sommigen krampachtigheid en angst op door de vele regeltjes die de kerk in het verleden heeft opgelegd. Krampachtigheid of angst is niet wat Jezus wil. Hij wil dat we in vrijheid en verantwoordelijkheid leven. Twee weken geleden zei Hij dat nog in het evangelie: ‘Ik ben gekomen opdat jullie leven zouden bezitten, en wel leven in overvloed’. Jezus wil niet dat we leven als een huisadelaar. Misschien kent u die fabel van de huisadelaar.

Eens vond een stam die in het oerwoud leefde een ei van een adelaar. Ze namen het ei mee naar hun nederzetting en lieten het uitbroeden door een kip. Eenmaal uit het ei gekomen groeide het adelaarsjong op tussen de kippen. Het at kippenvoer en leerde pikken en bewegen als een kip, maar vliegen leerde het adelaarsjong bij de kippen niet. Op een dag zag de huisadelaar een adelaar op zijn machtige wieken majestueus in de hoge lucht zweven. Het keek er ademloos en vol bewondering naar. Maar de kippen zeiden: kijk dat daar is een adelaar, de koning van alle vogels. Maar jij bent, net als wij, een kip, kippen kunnen niet vliegen. De huisadelaar liet zich overtuigen dat hij een kip was. Hij bleef leven als een kip en leerde nooit vrij en majestueus vliegen en zweven.

De moraal is deze. Laat je niet tot huisadelaar maken, door strikte regeltjes te volgen. Je mag voluit leven. En als je je met Jezus verbindt, mag je in alle vrijheid vliegen en zweven als een adelaar. Stem je doen en laten op Hem af. Laat je inspireren door zijn Geest.
Het is allemaal gemakkelijk gezegd, ik weet het. En daarom sluit ik af met een gebed.

Gebed
Het is niet gemakkelijk, Heer, om voor U te kiezen met heel mijn hart en mijn leven af te stemmen op de golflengte van het evangelie. Onze wereld is vaak geïnteresseerd in andere dingen dan solidariteit en rechtvaardigheid. En toch geloven wij dat Gij de garantie zijt voor ons geluk. Laat uw Geest mij daarom een duwtje in de rug geven telkens als mijn twijfel groter dreigt te worden dan mijn geloof. Help mij U en mijn naaste lief te hebben en mijn leven te laten inkleuren door de tederheid van Jezus zelf. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.